ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4/2562 วาระพิเศษ

เมื่อ 12 มีนาคม 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ให้ปรับเป็นวาระสืบเนื่อง เนื่องจากมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 แล้ว
2. ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดำเนินการดังนี้
2.1 ตรวจสอบสัดส่วนของอาจารย์ ต่อ นักศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.3 หารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพื่อให้ความคิดเห็นในการขอเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ข้อ 2.1 ? 2.3) แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเบิกจ่ายโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว กรณีคณะศิลปศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นการเบิกจ่ายของคณะศิลปศาสตร์
ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ จึงพิจารณาไม่เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ แจ้งว่าผู้ยืมเงินของคณะศิลปศาสตร์ไม่ประสงค์ขอเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะ และจะนำเงินคืนเงินยืมดังกล่าวทั้งหมด

มติที่ประชุม : มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดทำแผนการส่งใช้เงินยืมและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมจากระบบสารสนเทศในการติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ระบบ EMNSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศในการติดตามการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ระบบ EMNSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2563
ให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการดังนี้
1. ควรสร้างความเข้าใจกับนักวิจัย ในการเขียนโครงการ ให้มีการวางแผนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการและการเบิกจ่ายเงิน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
2. ควรจัดทำกรอบการเขียนโครงการวิจัย ให้เป็นไปตามการปฏิรูปประเทศ และ พระราชบัญญัติยุทธศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้นักวิจัยนำมาเป็นกรอบการเขียนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ทบทวนตัวชี้วัดของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานของโครงการที่ชัดเจน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในระบบสารสนเทศในการติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ระบบ EMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แนวทางการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศในการติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ระบบ EMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
3. มอบกองแผนงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และกรอกข้อมูลดังกล่าวในระบบ EMENSCR ตามกำหนดเวลา แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
4. มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการหารายได้และลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการ
หารายได้และลดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) ให้ถูกต้อง และแจ้งกองแผนงาน ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562
2. ให้กองแผนงานใช้ข้อมูลค่าไฟฟ้าของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ซึ่งสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้สรุปข้อมูล

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. มอบคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
2. มอบกองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม กรณีคณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. กรณี โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใช้เงินบริจาคจากบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด (กิจกรรมย่อยการบูรณาการคำศัพท์โดยผูกโยงและถ่ายทอดเป็นเรื่องราวที่กลมกลืนกัน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทั่วไป) ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิจารณาอนุมัติการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561
2. กรณี โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใช้เงินบริจาคจากบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ที่เหลือจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยอีก 3 กิจกรรม คือ
1) กิจกรรมย่อยการถ่ายทอดเรื่องราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านทางภาพถ่าย วิดีโอคลิป และการบูรณาการผูกโยงคำศัพท์โดยการถ่ายทอดเรื่องราวสำหรับนักศึกษาหลักสูตรทั่วไป งบประมาณ 49,500 (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) บาท
2) กิจกรรมย่อยการติวเข้มภาษาอังกฤษก่อนสอบสำหรับนักศึกษาหลักสูตรทั่วไป งบประมาณ 12,800 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
3) กิจกรรมย่อยการแข่งขันสะกดคำ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทั่วไป งบประมาณ 17,700 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)ให้นำไปตั้งเป็นแผนงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่ายแบบรวมศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคุ้มทุนของการลงทุนติดกล้องวงจรปิด ระหว่างระยะเวลาการใช้งานของกล้อง กับการลดค่าใช้จ่ายของการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย/การลดจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ
2. จัดทำแผนบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัย หลังจาการการติดตั้งกล้องวงจรปิด เปรียบเทียบกับ ก่อนการติดตั้งกล้องวงจรปิด

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และให้สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอคณะกรรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 การพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่บุคลากรของ Champasack University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ทบทวนแก้ไข ร่าง ข้อตกลงฯ ให้ครบถ้วนถูกต้องอีกครั้ง

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่บุคลากรของ Champasack University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี้
1. สนับสนุนทุนการศึกษาและรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำปาสักเข้าศึกษาต่อ ดังนี้
1.1 ระดับปริญญาเอก 2 ทุน ในสาขา Animal Science และ Plant Science
1.2 ระดับปริญญาโท 2 ทุน ในสาขา Bioscience และ Innovation of Tourism
2. ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาฤดูร้อน
2.2 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาปกติ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และภาคการศึกษาฤดูร้อน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
2.3 การสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติดังกล่าว เฉพาะภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 18.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง