ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5/2562

เมื่อ 2 เมษายน 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

1.2 แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

1.3 การส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 26 เมษายน 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

1.4 การออกนอกระบบเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

มติที่ประชุม : รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน ส่งผลการดำเนินงานมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.4 การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 7)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การยกเลิกกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบกองคลังดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อมูลบัญชีกองทุนของแต่ละคณะ พร้อมรายการค่าใช้จ่ายที่ผูกพัน และให้กำหนดเป็นบทเฉพาะกาล เพื่อประกอบการพิจารณา และนำเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป
2. เสนอแนวทางการบริหารการเปลี่ยนจากเงินกองทุนคณะเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัยให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : มอบกองคลังดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ แจ้งถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ สำนัก หน่วยวิสาหกิจ และระดับสถาบัน ปีงบประมาณ 2562

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ แจ้งถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 17 เมษายน 2562 และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป?

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.6 กรอบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) กรอบและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.7 กรอบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนัก หน่วยวิสาหกิจ และสถาบัน ปีงบประมาณ 2562

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ แจ้งถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 17 เมษายน 2562 และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.8 รายงานผลการดำเนินงานติดตามข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมอบหน่วยงานรับผิดชอบ คณะ/หลักสูตร เร่งดำเนินการติดตามข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานติดตามข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.9 (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรับแก้ไขวันสุดท้ายของการเรียน ข้อ 7.7 ดังนี้
1. ภาคการศึกษาต้น จากเดิม วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นวันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ภาคการศึกษาปลาย จากเดิม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันที่ 1 มีนาคม 2563
3. ภาคการศึกษาฤดูร้อน จากเดิม วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.10 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในใบสรุปเรื่อง ข้อ 3.3.3 จากเดิม "มีโอกาสกู้ยืมเงิน" ให้แก้ไขเป็น "มีโอกาสยืมเงินมหาวิทยาลัยฯ"
2. งบแสดงสถานะทางการเงินให้ตรวจสอบที่มาของเงินสด จำนวน 20,000 บาท และให้เพิ่มหมายเหตุประกอบงบ
3. งบรายได้ค่าใช้จ่าย ให้เพิ่มหมายเหตุประกอบงบในส่วนของรายได้จากการศึกษาและค่าตอบแทน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบคณะรัฐศาสตร์ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.11 การขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 แห่ง และเพิ่มข้อตกลงกับสถาบันอีก 1 แห่ง

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.12 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การยืมเงินรายได้เพื่อใช้ในราชการ พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 4 เพิ่มเติมคำนิยาม "เงินรายได้" หมายความว่า เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และส่วนราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
2. เพิ่มเติมข้อความในหมวดที่ 1 บททั่วไป ?ข้อ 8 การยืมเงินของผู้ยืมที่ไม่มีเงินใด ๆ ...? และหมวดที่ 5 การจ่ายและส่งใช้เงินยืม ?ข้อ 22 การยืมเงิน ให้ผู้ยืมเงิน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา...?
ให้สอดคล้องกัน
3. ข้อ 35 บรรทัดที่ 3 "เว้นแต่เงินยืมที่จะชำระคืนมีจำนวนมาก" ให้เพิ่มข้อความและแก้ไขเป็น "เว้นแต่เงินยืมที่จะชำระคืนมีจำนวนมากเกินจำนวนที่จะหักเงินเดือน 3 เดือน"
4. ข้อ 35 วรรคสอง บรรทัดที่ 1 "และให้งดพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ... " ให้แก้ไขเป็น
" และให้นำพฤติกรรมดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือค่าจ้าง .."

มติที่ประชุม : มอบกองคลัง ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.13 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตตมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน เป็นคณะกรรมการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา
2. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
3. คณบดีคณะบริหารศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.14 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจําปี 2562 ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. นายประวิทย์ อนัตวราศิลป์
2. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
2. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.15 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมเพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (เสนอเรื่อง 26 มีนาคม 2562)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.16 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2562) (เสนอเรื่องวันที่ 28 มี.ค. 62)

มติที่ประชุม : มอบหน่วยงานที่ยังไม่เบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ชี้แจงเหตุผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย และจัดส่งให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.17 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 29 มีนาคม 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. มอบคณะศิลปศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และแหล่งที่มา
ของงบประมาณ ประเด็นรายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินการ จำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยให้หารือกองคลัง หากพบว่ามีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง ให้ปรับปรุงบัญชี พร้อมเพิ่มเติม
หมายเหตุประกอบงบให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และนำเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป
2. รายละเอียดประกอบงบ หมายเหตุที่ 24 "ปีงบประมาณที่ผ่านมา" ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นปีงบประมาณใดบ้าง

มติที่ประชุม : มอบคณะศิลปะศาสตร์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.18 (ร่าง)ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับมหาวิทยาลัย (เสนอเรื่องวันที่ 1 เมษายน 2562)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในเดือนมิถุนายน 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : รับทราบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.2 รายงานการชำระเงินตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.3 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สิ้นไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 การคืนห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.6 สถิติการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.7 แจ้งการมอบเงินทุนให้กับมหาวิทยาลัยในพินัยกรรมของ Mr.Randall R. Rice

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.8 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ "ปีใหม่" มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เสนอเรื่องวันที่ 1 เมษายน 2562)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.9 ขอความร่วมมือปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ (เสนอเรื่องวันที่ 1 เมษายน 2562)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง