ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 6/2562

เมื่อ 7 พฤษภาคม 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. ระเบียบวาระที่ 4.5 หน้า 66 มติที่ประชุม ข้อ 1.2 ?สาขา Biotechnology? เป็น ?สาขา Bioscience?

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดบไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการติดตามการเสนอวาระตามแผนการเสนอวาระ ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 และรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน ส่งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 8) จำนวน 2 ราย

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 288 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบสำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานตรวจสอบภายใน

4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบคณะพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย (หลักสูตรพันธุ์ใหม่) โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อให้บัณฑิตที่จบไปสามารถทำงานได้จริง
2. มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะพิจารณาระบบและกลไกในการสนับสนุนให้บัณฑิตได้งานทำภายใน 1 ปี
3. คณะควรมีระบบและกลไกในการติดตามนักศึกษาที่มีปัญหาผลการเรียน เพื่อช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ 2.1 ให้เพิ่มค่าเป้าหมายร้อยละยุทธศาสตร์การจัดสรร
2. ทุกตัวชี้วัดให้เปรียบเทียบข้อมูลปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบัน
3. มอบกองแผนงานแจ้งคณะ วิทยาลัย หน่วยงาน ให้สรุปข้อมูล กิจกรรมที่มีรายได้ ณ สิ้นไตรมาส 2 และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2562)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2562)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.15 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชีคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. คณะควรมีการควบคุมและแนวทางในการแก้ไข ในประเด็นข้อคิดเห็นของสำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่องการยืมเงินและส่งใช้ล่าช้าข้ามปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการเสนอสภามหาวิทยาลัย
2. ให้คณะนิติศาสตร์เพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบ ในประเด็นรายได้ ของปี 2560 และ 2561 ที่มีวิธีในการรับรู้ไม่ตรงกัน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เป็นค่าครุภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบคณะนิติศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

4.16 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการจัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง คณะนิติศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นค่าตอบแทนวิทยากร ให้คณะนิติศาสตร์เสนอเหตุผลความจำเป็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อใช้ดุลพินิจ ว่าเหตุใดจึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เนื่องจากการจัดทำเป็นประกาศควรจัดทำเพื่อใช้ดำเนินการในภาพรวมของโครงการจัดอบรมทั้งมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. มอบคณะนิติศาสตร์ เสนออธิการบดีเพื่อขออนุมัติอัตราค่าตอบแทนวิทยากรที่เกินกว่าระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ รวบรวมและจัดทำประกาศฯ ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด ในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริการวิชาการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

4.17 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการโรงละครและห้องประชุม คณะศิลปศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบคณะศิลปศาสตร์พิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศโดยให้จัดทำเป็นประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการโรงละครหรือห้องประชุม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัย ส่วนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้บริการห้องประชุมให้คณะพิจารณาดำเนินการ
2. มอบสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดังนี้
2.1 รวมรวมประกาศที่เกี่ยวข้องฯ แล้วให้ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศ
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
2.2 เชิญประชุมคณะ/สำนัก/หน่วยงาน เพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.18 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ดังนี้
1. นายวรสรวง ดวงจินดา
2. นายกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.19 การพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่บุคลากรของ Champasack University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.20 การขอต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.21 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารที่พักอาศัยและการจัดตั้งกองทุนที่พักอาศัยของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ............

มติที่ประชุม : มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์หารือร่วมกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.22 การขอใช้ตราสัญลักษณ์รอง และขอเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ คณะบริหารศาสตร์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะบริหารศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ จาก Faculty of Management Science เป็น Ubon Ratchathani Business School ดังนี้
1. มอบคณะบริหารศาสตร์พิจารณาว่ามีผลกระทบกับหลักสูตรที่ สกอ. รับรองหรือไม่
2. รวบรวมผลกระทบ เหตุผล ความจำเป็น ของการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ จาก Faculty of Management Science เป็น Ubon Ratchathani Business School เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เนื่องจากอาจจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อในใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
3. เปลี่ยนชื่อวาระการประชุมจาก ?ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ คณะบริหารศาสตร์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะบริหารศาสตร์? เป็น ?การขอใช้
ตราสัญลักษณ์รอง และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ คณะบริหารศาสตร์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะบริหารศาสตร์?

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. รับทราบการใช้ตราสัญลักษณ์ของคณะบริหารศาสตร์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่าง ๆ แต่มหาวิทยาลัยไม่สามารถรับรองตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการได้ เนื่องจากตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของทางราชการจะต้องออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีตราสัญลักษณ์เพียงตราสัญลักษณ์เดียว
2. การเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ มอบคณะบริหารศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.23 แนวทางการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังนี้
1. ปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ออกตามการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
2. กระบวนการสร้างความเข้าใจกับประชาคม โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
3. เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... ที่ปรับแก้ไขตาม
ข้อ (1) และ (2) ต่อคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ระบบเพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยมีรองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย เป็นประธานกรรมการ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562
4. เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... ที่คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ระบบ ฯ ให้ความเห็นชอบแล้วต่อสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2562
5. เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2562
6. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการในการหารายได้ และการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมของผู้แทนระดับหน่วยงาน
7. ควรสรุป (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... โดยอาจจัดทำเป็น Info graphic เพื่อให้เข้าใจง่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำงวด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 (วาระลับ)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.3 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระจำนวน 36 คน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.4 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 15.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์