ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4/2552

เมื่อ 12 พฤษภาคม 2552

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- ไม่มี -


ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ณ ศูนย์บริการทะเบียนและการศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ณ ศูนย์บริการทะเบียนและการศึกษา โดยขอให้แก้ไข ดังนี้
1. ในข้อ 5 ค่าใบแปลปริญญาบัตร แก้ไข เป็น ค่าใบปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ
2. ขอให้ตัด ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมจัดส่งหลักฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย์ โดยขอให้กำหนดตามอัตราค่าใช้จ่ายจริง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานชุดเดิม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 509/2550 ในการดำเนินงานเป็นคณะทำงานจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2551

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.2 แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปการประเมินผลการใช้งานและการดำเนินโครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชีในลักษณะ 3 มิติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้มีการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชีในลักษณะ 3 มิติ ต่อไป เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าว มีผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปการประเมินผลการใช้งานและการดำเนินโครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชีในลักษณะ 3 มิติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้มีการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชีในลักษณะ 3 มิติ ต่อไป เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าว มีผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.5 สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 การกำหนดค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 981 คน ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 และมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในระบบการรับเข้าศึกษาโครงการพิเศษที่มีการเทียบโอนรายวิชา ได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 6 คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ชุมรับทราบ

5.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2552)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.2 แนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.3 วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.4 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

5.5 สรุปการเดินทางพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 9 แห่ง

มติที่ประชุม : ที่ปรชุมรัทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.6 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบและขอแก้ไขและเสนอรายชื่อคณะทำงานเพิ่มเติมดังนี้
1. ขอแก้ไขรายชื่อผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ จากเดิม ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ เป็น ผศ.ดร.แสวง วัชรธนกิจ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย
2. เพิ่มเติมรายชื่อ
1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
- รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
- ผศ.ดร. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2. คณะเกษตรศาสตร์
- อ.นรินทร บุญพราหมณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ภัทรียา วิสัยจร
ในส่วนของคณะ/สำนักที่ยังมิได้เสนอรายชื่อสามารถแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมให้โครงการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.7 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและขอให้นำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 ประมาณการจำนวนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทุกคณะพิจารณารับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามมติของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติไปแล้ว คือ จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่จะต้องไม่เกินจำนวน ที่กำหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกนั้นขอให้คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมของสาขาวิชานั้นๆและเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยเคยเห็นชอบไว้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.2 การโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษาตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้ประสานความร่วมมือไปยังกองบริการการศึกษา หรือ งานกิจการนักศึกษา ที่รับผิดชอบกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการยื่นคำร้องขอโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลได้โดยสะดวก
2. ให้นำส่งแบบฟอร์มไปยังคณะต่างๆ เพื่อประสานขอความร่วมมือกับนักศึกษา ในกรณีของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล
3. ประสานขอความร่วมมือไปยัง คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่ประสงค์ขอโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลสามารถยื่นคำร้องได้โดยสะดวก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ปิดเวลา 13.00 น น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ