ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7/2562

เมื่อ 4 มิถุนายน 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 วาระพิเศษ และครั้งที่ 5/2562

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบฯ ภายในวันที่ 24 มิ.ย. 62

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ปรับปรุงข้อมูลตารางผลการดำเนินงาน (เอกสารประกอบการประชุม) โดยแยกตารางผลการดำเนินงานระดับคณะและระดับหลักสูตร เพื่อให้เห็นข้อมูลและผลการประเมินที่ชัดเจน เนื่องจากไม่ได้ใช้เกณฑ์ค่าคะแนนในการประเมินเกณฑ์เดียวกัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
๑. รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ ๙ เดือน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ผลการดำเนินงานหลักสูตร รอบ ๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒)
๒. (ร่าง) กลยุทธ์ในการดำเนินงานใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในกำกับติดตามของมหาวิทยาลัย และคณะ/หลักสูตร หน่วยงานเทียบเท่าต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ วัสดุและครุภัณฑ์ของอาคารโครงการ Co-working space (Joint space)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับประกาศฯ ให้เป็นประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ในส่วนของหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้บริการ ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นผู้ออกประกาศ
2. วรรคสองของประกาศ ให้เพิ่มความในข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
3. ข้อ 2 คำนิยามให้ยุบรวม Co-working Space กับ Joint Space เป็นอันเดียวกันและให้ใช้ชื่อ เป็น Joint Space
4. ข้อ 13 ให้แก้ไขจาก "ให้ผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้"
เป็น "ให้ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้"
5. ข้อ 7 (1) ให้ตัดข้อความที่ซ้ำกัน "การขอรับแบบฟอร์ม" ออก
6. ตารางอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 1-2 ให้ตัดหมายเลขห้องประชุมออก และอัตราการปริ้นและถ่ายเอกสารสี ให้ระบุไม่เกิน 10 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบกับต้นทุน
7. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และส่งให้สำนักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบก่อนนำเสนออธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

3.5 ข้อตกลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านยางธรรมชาติ ระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอาเซียน บริษัท

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ตรวจสอบว่าเกษตรกรชาวสวนยางอาเซียน ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่
2. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
3. ข้อ 2 ขอบเขตความร่วมมือ ข้อ 2.1 ให้ตรวจสอบการเขียนตัวเลขให้เป็นตัวเลขไทย
4. ย่อหน้าสุดท้ายของ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จากเดิม ?บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จัดทำขึ้นเป็นสิบฉบับ? ให้แก้ไขเป็น ?บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จัดทำขึ้นเป็นเก้าฉบับ?

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

3.6 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่ายแบบรวมศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ จัดทำแผนจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่ายแบบรวมศูนย์ โดยให้คำนึงถึงการประหยัดงบประมาณ และให้ดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บท ในการบริหารจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและมอบสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.7 แนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปฏิทินการดำเนินงาน ข้อ 4 ให้ขยายระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจกับประชาคม
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้เพิ่มเติมดังนี้
2.1 เพิ่มรองคณบดีที่ดูแลสำนักงานเลขาคณะ/หัวหน้าสำนักงานเลขาทุกคณะ
2.2 เพิ่มผู้แทนจากคณะกรรมการสภาอาจารย์

มติที่ประชุม : เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 9)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 การแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.3 การแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.4 เสนอปฏิทิน แนวทางและนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 ขออนุมัติเปลี่ยนสาขาวิชาสำหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวภูฏาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. การเปลี่ยนสาขาวิชาสำหรับ Mr.Singye Wangchuk ผู้รับทุนจากสาธารณรัฐภูฏาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
2. มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วจัดส่งให้
กองแผนงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.6 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยระบุพันธกิจในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกคณะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้
2. จัดทำบันทึกความตกลง (MOA) ระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม กับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะเกษตรศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.7 การเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์รัตติมา จีนาพงษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา เตติวัฒน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศปัตย์ ชัยช่วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ข้อ 15 (2) ให้เพิ่มข้อความ "โดยระยะเวลาจัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7 วัน"

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.9 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมอาคารแช่เยือกแข็งไทย

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยระบุข้อตกลงให้ครอบคลุมความร่วมมือทางวิชาการในด้านการประมง รวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ
2. จัดทำบันทึกความตกลง (MOA) ระหว่าง คณะอนุกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์ปู สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะเกษตรศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.10 การขอต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.2 การจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : - ถอนเรื่อง และจะนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.3 การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.5 รายงานผลคำพิพากษาคดีอาญาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

ปิดเวลา 15.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์