ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 8/2562

เมื่อ 2 กรกฏาคม 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 15/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสอิ่งแวดล้อม ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข วาระที่ 4.6 และ วาระ 4.9 ดังนี้
วาระที่ 4.6 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยระบุพันธกิจในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกคณะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้
2. จัดทำบันทึกความตกลง (MOA) ระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม กับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะเกษตรศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.9 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยระบุข้อตกลงให้ครอบคลุมความร่วมมือทางวิชากรในด้านการประมง รวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ
2. จัดทำบันทึกความตกลง (MOA) ระหว่าง คณะอนุกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์ปู สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะเกษตรศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การยกเลิกกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2538 พ.ศ.....

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. เห็นควรให้สอบทานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการ ยกเลิก หรือออกประกาศตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560
2. สำหรับเงินเหลือจ่ายประจำปีที่อยู่ในระบบ UBUFMIS กองคลังจะนำเสนอในวาระเพื่อพิจารณา 4.8
3. เห็นควรให้ระบุเหตุผลความจำเป็นในการยกเลิกกองทุน
4. ให้คณะ/สำนัก ตรวจสอบประเด็นการใช้เงินกองทุน ถ้ายกเลิกแล้วจะยังใช้ได้หรือไม่ เพื่อให้การทำงานมีความ ต่อเนื่อง
5. ให้พิจารณาการบริหารรายได้ที่เกิดจากดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุนฯ
6. พิจารณา จัดทำประกาศการใช้จ่ายเงินกองทุนภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560 ให้ครอบคลุมภารกิจของคณะ/สำนัก โดยการขยายขอบเขตการใช้เงินรายได้ ก่อนยกเลิกกองทุนฯ

มติที่ประชุม : มอบกองคลัง ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็น Smart University กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.5 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 10)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.เพิ่มเติม ข้อ 1.2 โควตาตามวัตถุประสงค์ เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัย และประเทศได้แก่ ข้อ
1.2.1 โควตาโอลิมปิกวิชาการ - 1.2.8 โควตาทายาทเกษตรกร และทายาทธุรกิจการเกษตร
ทั้งนี้ให้เพิ่ม (ข้อย่อย 1.2.9 อื่นๆ)
2.การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เป็น ร้อยละ 100

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : เห็นชอบนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562)

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบ
2. มอบกองแผนงาน ตรวจสอบตัวเลขที่นำเสนอและให้จัดทำบันทึกเพื่อเร่งรัดให้คณะ/สำนัก ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนด และแจ้งระยะเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและให้กองคลัง ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
มอบกองคลังตรวจสอบ (ร่าง)ข้อ 5.2 กรณีข้าราชการ เมื่อได้รับสิทธิเงินเพิ่ม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2562 ให้เลือกเบิกรายการสูงสุดทางเดียว โดยให้เพิ่มรายละเอียดเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเบิกซ้ำซ้อน


มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.7 รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 180 วัน เพื่อทำความตกลงกับสภามหาวิทยาลัยก่อนการปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยให้ กองคลังแสดงข้อมูลให้ชัดเจน เช่น วันที่ตั้งหนี้ ให้ใช้เป็นวันที่เริ่มสัญญา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.8 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินรายได้ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ มอบกองคลัง ให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการใช้เงินกองทุน


มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบในหลักการที่จะนำเงินกองทุนฯและเงินรายได้ที่ไม่มีภาระผูกพันฝากที่ส่วนกลาง
2. ให้คณะ/หน่วยงาน ตรวจสอบบัญชีเงินฝากที่คณะ หน่วยงานถือครอง เพื่อแยกประเภทและนำเงินที่ไม่มีภาระผูกพันโครงการมาฝากที่กองคลัง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.9 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.10 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.11 การส่งข้อเสนอการจัดหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) แผน 3 ปี (2563 - 2565) กรณี หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.ให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประสานรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ร่วมสนับสนุน (Co-payment) กับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
2. การกำหนดอัตราไม่ควรระบุเฉพาะเจาะจง


มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ มอบ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประสานกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.12 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราค่าบำรุงและระเบียบปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นำเสนอ สำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ(ร่าง)ประกาศ
2. การแก้ไขนิยาม
3. เรื่องอัตราค่าเช่าการใช้ห้อง(ต้องมีการแก้ไข)ให้นำกลับไปพิจารณาทบทวน/คำนวณอัตราใหม่เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น
4. ตรวจสอบ เรื่อง อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล /การอ้างอำนาจในการดำเนินการ (ร่าง?ข้อ 9 ให้ผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอำนาจออกหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดแย้งกับประกาศนี้ ...)
5. การกำหนดประเภทห้องประชุม (รูปแบบ/อุปกรณ์) เพื่อประกอบการพิจารณา
6. ควรเขียนแยกประกาศการใช้ห้องประชุม กับแนวปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์และอัตราค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ

มติที่ประชุม : มอบ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ พิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.13 การยกเลิกการจัดเก็บค่าคู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (เสนอเรื่องวันที่ 25 มิถุนายน 2562)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อยกเลิกการจัดเก็บค่าคู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี และนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.14 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (เสนอเรื่องวันที่ 26 มิถุนายน 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.มอบคณะศิลปประยุกต์ฯ ให้ตรวจสอบรายการค่าครุภัณฑ์ (หน้า 79) ในงบประมาณ ปี 2561 โดยมีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายงานทางการเงิน ซึ่งอาจเป็นการลงไม่ถูกต้องตามหมวด
2. ตรวจสอบสถานะหนี้ของคณบดี (หน้า 81)
3. ปรับวิธีการเขียน แก้ไขรายได้ในปีงบประมาณเดิมให้ชัดเจน
4. ข้อสรุปของผู้ตรวจสอบบัญชีให้ความเห็นว่าคณะฯไม่มีระบบการควบคุมภายใน ให้คณะศิลปประยุกต์ฯ นำข้อเสนอของผู้ตรวจบัญชี ไปจัดทำแนวทางการแก้ไข แนวปฏิบัติของการดำเนินงาน และเสนอผ่านคณะกรรมการประจำคณะ
5.มอบคณะศิลปประยุกต์ฯ ปรับแบบฟอร์มการรายงานทางการเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6.ตรวจสอบเงินฝากธนาคารโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ ต้องบันทึกรายการด้านหนี้

มติที่ประชุม : มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.15 การอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 คน (เสนอเรื่องวันที่ 26 มิถุนายน 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รายวิชา Preparative English II ไม่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตร และเป็นรายวิชาที่ไม่ต้อง
นำมาพิจารณาในการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา จึงเห็นว่าไม่เป็นเงื่อนไขที่จะใช้ในการพิจารณาการได้รับเกียรตินิยม ดังนั้นการได้เกียรตินิยมของนักศึกษาจึงเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับปกติ
2. พิจารณาผลการเรียนรายวิชา Preparative English II ขอให้บันทึกในใบแสดงผล
การศึกษาในส่วนท้ายของใบรายงานผลการศึกษา มอบงานวิชาการดำเนินการตามปกติ


มติที่ประชุม : มอบ งานวิชาการ กองบริการการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.16 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไตรมาสที่ 3 (เสนอเรื่องวันที่ 28 มิถุนายน 2562)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.2 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1.ควรมีการรรายงานค่าใช้จ่าย ผลการดำเนินงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.ตรวจสอบชื่อหน่วยงาน
3.นโยบาย คือเพิ่มจำนวนผู้ใช้/ฐานผู้ใช้ โดยการแบ่งกลุ่ม เป็น3 กลุ่ม 1.กลุ่มบุคคลภายนอก (ร่างยุทธศาสตร์ ขยายเวลา สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือ ให้มีความสะดวก2.กลุ่มบุคคลภายใน 3.กลุ่มการเรียนการสอนเพิ่มสิทธิ์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.4 กำหนดวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.5 กำหนดการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.6 การจัดกิจกรรมวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.7 แจ้งผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

5.8 การจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.9 รายงานการรับบริจาคชุดเครื่องแบบนักศึกษา (เสนอเรื่องวันที่ 26 มิถุนายน 2562)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์