ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 9/2562

เมื่อ 6 สิงหาคม 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ลาออกจากตำแหน่ง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 แนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ข้อมูลการจ่ายต่อหัว

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ฯ ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมให้เป็นปัจจุบัน ตามที่มีการประชุมทุกครั้งโดยไม่ต้องรอการรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.3 ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : -ขอถอนเรื่อง เนื่องจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะเพิ่มเติมข้อมูลและดำเนินการปรับเอกสารให้สมบูรณ์ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : มอบกองกลาง จัดทำบันทึกข้อความถึง คณะ/สำนัก/วิทยาลัย ทบทวนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 11)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ เนื่องจากการรับรองสำเร็จการศึกษาเป็นเรื่องที่จะต้องประชุมเพื่อพิจารณาไม่ควรจัดการประชุมเป็นวาระแจ้งเวียน ดังนั้นให้คณะศิลปศาสตร์ นำการเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 11 คน เพื่อขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมีมติรับรองการสำเร็จการศึกษาและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 36 คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเข้าสอบและการสอบในห้องสอบ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 1 ให้ตรวจสอบ ปี พ.ศ.ของประกาศที่ยกเลิก โดยแก้ไขจาก พ.ศ 2534 เป็น พ.ศ.2551
2. ข้อ 5 (2) การระบุว่า ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยฯ มีการกำหนดการสอบด้วยวิธีอื่นๆ จะต้องออกประกาศใหม่ หรือไม่
3. ข้อ 6(8) ให้ปรับปรุงข้อความ จาก "เล่นไลน์ เล่นเฟสบุ๊ค" เป็น "การใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสื่อสังคมออนไลน์"
4. ข้อ 6(10) ให้ปรับปรุงข้อความ จาก "กรรมการคุมสอบต้องไม่อธิบายใด ๆ เกี่ยวกับข้อสอบเว้นแต่จะได้รับแจ้งจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา" เป็น "กรรมการคุมสอบต้องไม่วิพากษ์ข้อสอบหรืออธิบายใด ๆ เกี่ยวกับข้อสอบ เว้นแต่จะได้รับแจ้งจากอาจารย์ผู้สอนหรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา"
5. ข้อ 6(11) ให้ปรับปรุงข้อความ จาก "หากต้องสงสัยว่าผู้เข้าสอบทำการทุจริตหรือฝ่าฝืนประกาศนี้" เป็น "หากกรรมการคุมสอบสงสัยว่าผู้เข้าสอบส่อเจตนาทุจริตหรือฝ่าฝืนประกาศนี้"
6.ให้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยอีกฉบับสำหรับการสอบที่ใช้ข้อสอบออนไลน์หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. หารือสำนักงานกฎหมายและนิติการว่าต้องนำ(ร่าง)ประกาศฯเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หรือไม่
2. ข้อ4(3)ให้แยกอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยออกเป็นประกาศ อีกฉบับและปรับปรุงข้อความเป็น "ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาล่วงหน้าและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย และลงทะเบียนเรียนล่วงหน้ารายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษาได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 6 หน่วยกิต"
3. ปรับแก้ไขข้อความในข้อ6ในรายละเอียดให้มีความชัดเจนในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตมากขึ้น โดยปรับข้อความเป็น "ข้อ 6 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถนำรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าระดับปริญญาตรีมาใช้ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตามหลักเกณฑ์เทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 ข้อ 44 และชำระค่าธรรมเนียมการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย "
4. การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มอบกองแผนงาน และ
กองบริการการศึกษา หารือร่วมกับ คณะ/สำนัก/วิทยาลัยและเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ และทบทวนการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการขอใช้สถานที่ ห้องเรียนและวัสดุ อุปกรณ์อาคารเรียนรวม

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ติดตามและดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 /2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 วาระที่ 4.17 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และอ้ตราค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการโรงละครและห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์
2. ให้สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เสนอแบ่งกลุ่มของการจัดเก็บอัตราค่าเช่า ค่าบริการการใช้ห้องประชุม หรือสถานที่ เช่น สนามกีฬา และอื่นๆ
3. มีการกำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการขอใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องเรียนและอุปกรณ์ โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของอาคารหรือสถานที่

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ดังนี้
1. มอบกองบริการการศึกษา ออกแนวปฏิบัติขั้นตอนการขอใช้สถานที่ ห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์อาคารเรียนรวม โดยแยกอัตราค่าบริการออกเป็นประกาศอีกฉบับ ทั้งนี้การกำหนดอัตราค่าบริการนั้นมอบสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ
2. มอบ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประสานคณะ/สำนัก/หน่วยงาน เพื่อกำหนดอัตราค่าบริการ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 การดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 (ประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
2. ศาสตราจารย์นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
3. นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานตรวจสอบภายใน นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานตรวจสอบภายใน

4.7 ขออนุมัติเปลี่ยนสาขาวิชาสำหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวภูฏาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.8 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ให้คณะ ตระหนักในเรื่องการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2. คณะควรพิจารณานำผลการประเมินการประกันคุณภาพฯระดับหลักสูตร เพื่อวางแผนปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้คณะ/สำนัก ที่ยังไม่ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562) ขอให้รีบเร่งรัดดำเนินการ
2. การรายงานข้อมูลที่ดำเนินการแล้ว ให้ระบุหมายเหตุ ลงวัน/เดือน/ปี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ ให้ คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน จำนวน 3 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562) ได้แก่ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดส่งให้กองแผนงานก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. แก้ไขหัวตารางชื่อเรื่องจากปัญหาอุปสรรค เป็น แนวทางการแก้ไข
2. การเสนอแนวทางการแก้ไขให้นำเสนอในไตรมาสที่ 4
3. ให้กองแผนงาน รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
4. ให้ตรวจสอบข้อมูลของโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์ จำนวน 16 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงาน รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 ขออนุมัติปรับโครงสร้างคณะบริหารศาสตร์ และขอจัดตั้งศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

มติที่ประชุม : -คณะบริหารศาสตร์ ขอถอนเรื่อง เพื่อไปดำเนินการจัดทำข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 สรุปการจัดสรรงบประมาณ หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับคณะ/หน่วยงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 สรุปการจัดสรรงบประมาณ หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับคณะ/หน่วยงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.16 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (วาระลับ)

มติที่ประชุม : (เสนอพิจารณาเป็นวาระลับ เอกสารประกอบการประชุมและมติที่ประชุมสืบค้นจาก
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.17 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2561 (วาระลับ)

มติที่ประชุม : (เสนอพิจารณาเป็นวาระลับ เอกสารประกอบการประชุมและมติที่ประชุมสืบค้นจาก
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 แจ้งผลการพิจารณาโครงการ EdPEx 200 รุ่นที่ 6

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.2 รายงานสถานการณ์น้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปราย และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.ขอให้คณะ/สำนัก/หน่วยงานตรวจสอบระบบอุปกรณฺ์ ภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมตรวจสอบกับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน)
2. รณรงค์มาตรการการประหยัดน้ำ แก่นักศึกษา บุคลากร เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
อย่างประหยัด
3. จัดหางบประมาณเพื่อจัดหาแหล่งน้ำใต้ดินเพิ่มเติม เช่น พัฒนาสร้างแหล่งน้ำใหม่บริเวณร่องก่อ
4. ขอให้สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม พยากรณ์การใช้น้ำและรายงานผลการใช้น้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทุกเดือน
5. การใช้แหล่งน้ำใต้ดินเพิ่มเติมเพื่อการอุปโภค เช่น การรดน้ำต้นไม้
6. ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์ฯ โดยขอความร่วมมือจากคณะ/สำนัก/หน่วยงาน มอบหมายผู้แทนในการแก้ปัญหาการประหยัดการใช้น้ำ
7. พิจารณาแก้ไข ท่อน้ำประปาที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัย(30 ปี)

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

5.3 ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 11

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์