ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 10/2562 วาระพิเศษ

เมื่อ 13 สิงหาคม 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.ให้ทุกคณะ/สำนัก ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน และแจ้ง กองแผนงาน จัดรูปแบบการนำเสนอให้สมบูรณ์ ครบถ้วน นำมาจัดรูปแบบเพื่อการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในรูปแบบการเสนอเป็นกราฟ
2. กรณีตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุที่แสดงในตารางซึ่งยังไม่ใช่แนวทางการแก้ไข ดังนั้น กองแผนงานจะต้องเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้บรรลุก่อนการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3. ให้กองแผนงาน เสนอการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เฉพาะ 3 ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุผลและสิ้นสุดการดำเนินการไปแล้ว คือ (1)ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปี (2)ร้อยละของผู้ได้งานทำตรงสาขา และในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะไว้แล้ว (3)ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับ B1 โดยจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย กรณีประเด็นที่ยังไม่สิ้นสุดการดำเนินงานจะยังไม่ต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
4. การสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ควรใช้วิธีการวัดระดับความรู้ 3 ระดับ คือ ระดับตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย และมีวิธีการที่มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมและตรงกับพื้นฐานของนักศึกษา
5. ตัวชี้วัดที่ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว ให้มีแนวทางการแก้ไข และกรณียังไม่สิ้นสุดการดำเนินการไม่บันทึกว่ายังไม่บรรลุเป้าหมาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562)

มติที่ประชุม : กองแผนงาน ขอถอนเรื่องเนื่องจากการรายงานข้อมูลของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ยังไม่ครบถ้วน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้ 1.การขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก เพื่อนำไปตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2.มอบคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะต่างๆ ที่ กองแผนงาน ให้ข้อสังเกตไว้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 ขอยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบ ให้ยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนและนำเสนอกรอบวงเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เห็นชอบ การตั้งแผนการจ่ายเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มอบ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดำเนินการเสนอรูปแบบการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ (20) ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 ขออนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมอภิปรายและมีข้อเสนอให้คณะศิลปศาสตร์ จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม กรณีจุดคุ้มทุน ของหลักสูตรการท่องเที่ยวจากแผนการรับนักศึกษา จำนวน 70 คน พบว่ามีจุดคุ้มของหลักสูตรที่จำนวน 70 คน ซึ่งเท่ากับแผนการรับนักศึกษา หากมีอัตราการรับนักศึกษาที่ต่ำกว่าแผนการรับจะทำให้คณะไม่มีรายได้เพียงพอต่อการนำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ จึงควรปรับจำนวนแผนการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อหลักสูตรและคณะ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 ระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานักและหน่วยงานสนับสนุน

มติที่ประชุม : เห็นชอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และหน่วยงานสนับสนุน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.7 การยื่นเสนอขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQR) ปีการศึกษา 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ จะให้คณะทบทวนว่าในจำนวน 19 หลักสูตร มีรายชื่อหลักสูตรใดที่ผ่านเกณฑ์และประสงค์ จะยื่นขึ้นทะเบียน TQR และมีความพร้อมเสนอมหาวิทยาลัยสนับสนุน
2. ให้คณะพิจารณายุทธวิธีการรับนักศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และเป็นหลักสูตรที่เป็นที่สนใจแก่ผู้มาสมัครเรียน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่มีเงื่อนไขว่าหลักสูตรนั้นต้องมีนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ ถ้าไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดการยื่นขึ้นทะเบียน TQR คณะจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้หลักสูตรจำนวน 9 หลักสูตร ที่ต้องดำเนินการปรับปรุง ขอให้คณะที่รับผิดชอบต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนและต้องดำเนินการทันที เนื่องจากมีกระบวนการและขั้นตอนและเพื่อให้ทันวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 การเปิดรายวิชาใหม่ : รายวิชา 1104145 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ (Preparative Mathematics) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การเปิดรายวิชา 1104 145 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ (Preparative Mathematics) เริ่มใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.10 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการในการดำเนินการบังคับใช้วินัยจราจรในเขตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา นำร่างประกาศไปทบทวนอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ผลกระทบของการออกประกาศ
2.พิจารณาแนวทางการรณรงค์และส่งเสริมการปฏิบัติวินัยจราจร เพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาละบุคลากร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา นำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.11 ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ในแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารย์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์