ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 11/2562

เมื่อ 3 กันยายน 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2562 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ คณะเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะ มอบกองคลัง ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เงินบริจาค เป็นเกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับเงินบริจาคที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์


มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดทำโครงการเงินบริจาคที่มีการระบุวัตถุประสงค์ เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมโรงละครและห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประขุม มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. เสนอให้คณะศิลปศาสตร์ ปรับอัตราการใช้ห้องประชุม แยกประเภทสำหรับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
2. ให้คณะศิลปศาสตร์ พิจารณา ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2530 ข้อ 8(2) ประกอบการจัดทำประกาศเรื่องอัตราค่าเช่า
?ข้อ 8 การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง(2) ให้เป็นไป ตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
การเรียกเก็บเงินรายได้ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง (3) ที่อาจกำหนดเป็นอัตราที่ แน่นอนได้ ให้ส่วนราชการเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีเป็นรายกรณีไป?
3. มอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดทำ(ร่าง) ประกาศเกณฑ์กลางสำหรับอัตราค่าเช่าการใช้ห้องประชุม และสถานที่ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : มอบคณะศิลปศาสตร์ ทบทวนอัตราค่าเช่าสำหรับหน่วยงานภายนอกภายใน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

3.5 ขออนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ให้คณะศิลปศาสตร์ พิจารณาเสนอข้อมูลเพิ่มเติม เนื้อหา บทวิเคราะห์ แนวคิด จุดคุ้มทุนของแต่ละหลักสูตร และเสนอแผนและวิธีการจัดการหลักสูตรในการปรับแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


มติที่ประชุม : มอบคณะศิลปศาสตร์ นำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลัง นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
1. บทสรุปและการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
3. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับ คณะ / สำนัก สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (UBUFMIS)
4. งบรายรับ-รายจ่าย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.4 นโยบายการกำหนดสิทธิ์ผู้ยืมเงินจากแหล่งงบประมาณ และกำหนดนโยบายในการยืมเงินทดรองราชการ ประเภท ข

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แนวปฏิบัติการยืมเงินจากบัญชีพักเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
1. กรณี หัวหน้าโครงการฯยืมเงินจากเงินรายได้ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562 ตาม ข้อ 21 (5) และ (6) ให้ยืมจากส่วนราชการที่ตนเองสังกัดเท่านั้น
2. หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ผู้มีสิทธิยืมเงินจากบัญชีพักฯ เงินงบประมาณแผ่นดินผู้ยืมจะต้องดำรงตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าสำนักงานขึ้นไป กรณี เกินหนึ่งแสนบาทให้เป็นผู้อำนวยการกองหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือรองอธิการบดี ยกเว้นตำแหน่งที่มีกฎหมายกำหนดเป็นเฉพาะ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน และค่าธรรมเนียมวีซ่า และใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุม มีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
ให้คณะศิลปศาสตร์ ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการขอยกเลิกประกาศและจัดทำประกาศ ฉบับใหม่ พ.ศ.2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจสอบก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.6 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะ ให้กองแผนงาน ตรวจสอบกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการ ในการใช้จ่ายเงิน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม (คณะเกษตรศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 3 คน ดังนี้
1.คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
3.คณบดีคณะนิติศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.9 ขออนุมัติเปลี่ยนคณะ/สาขา สำหรับผู้รับทุนการศึกษาจากราชอาณาจักรภูฏาน ราย Mr. Singye Wangchuk

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.10 การจัดทำบันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1.มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ประสานการลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
2.มอบ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบคณบดีทุกคณะติดตามรายชื่อนักศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระ เพื่อ กองบริการการศึกษา รวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์