ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 12/2562 วาระพิเศษ

เมื่อ 17 กันยายน 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบคณะศิลปศาสตร์ ทบทวนรายการที่เสนอขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมในหมวดค่าใช้สอย ไปบรรจุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ในแผนงานประจำของคณะ
2. กรณีรายการครุภัณฑ์ ที่ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก เสนอขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม หากยังขาดความพร้อมในคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และใบเสนอราคา แล้ว ให้ปรับลดรายการดังกล่าวออกไปก่อน
3. กรณีรายการก่อสร้าง ที่ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก เสนอขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม หากยังขาดความพร้อมของแบบรูปรายการ และประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) แล้ว ให้ปรับลดรายการดังกล่าวออกไปก่อน
4. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อการก่อสร้างอาคารโภชนาการ ดังนั้น จึงให้ปรับลดงบประมาณที่ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม รายการสมทบค่าก่อสร้างอาคารโภชนาการ จำนวน 2,700,000 บาท

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. การขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักวิทยบริการ และสำนักงานอธิการบดี เพื่อสมทบในประมาณการรายรับเพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2. (ร่าง) แผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 874,241,800 บาท
3. มอบกองแผนงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.2 ขออนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบคณะศิลปศาสตร์ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมประเด็นภาระงานด้านอื่นๆ ของอาจารย์
ในกรณีที่จำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เช่น ภาระงานด้านการวิจัย ภาระงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นต้น
2. มอบคณะศิลปศาสตร์ จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของแต่ละหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การปรับแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์ และให้คณะศิลปศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.3 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองกลาง ทาบทาม ผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
1. ผู้ที่มิได้มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุบลราชธานี
1) นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ จังหวัดระยอง
2) นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3) นายยุทธสิทธิ์ ภาคทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4) นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5) นายภูดิท พรรักษมณี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1) นายมงคล ตันสุวรรณ จังหวัดนครพนม
2) นายมรกต พิธรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
3) นายมีชัย แต้สุจริยา จังหวัดอุบลราชธานี
4) นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ จังหวัดศรีสะเกษ
5) นายสุชัย เจริญมุขยนันท์ จังหวัดอุบลราชธานี
6) นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ จังหวัดอุบลราชธานี
7) นายนิมิตร สิทธิไตรย์ จังหวัดอุบลราชธานี
8) นายสมชาติ พงคพนาไกร จังหวัดอุบลราชธานี
9) นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ จังหวัดอุบลราชธานี
10) นายอรัญ อนุพรรณสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี
11) นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวสกุล จังหวัดอุบลราชธานี
12) นายสมชาติ เบญจถาวรอนันท์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรให้คำจำกัดความของตัวชี้วัดเพื่อการสร้างความเข้าใจในการสรุปผลดำเนินงาน เช่น ตัวชี้วัด : ร้อยละชุมชนที่ได้รับการบริการด้านสุขภาวะแวดล้อม นั้น ครอบคลุมการดำเนินงานในด้านมาตรฐานด้านการจัดการขยะ มาตรฐานการจัดการน้ำ เป็นต้น
2. เพิ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ในโครงการย่อยของยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านสวัสดิการบุคลากร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภค น้ำผิวดิน และน้ำเสียทางห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.3 พิจารณาการเข้าร่วมในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ระบบ TCAS ไม่มีระบบที่ทำให้มหาวิทยาลัยเรียกอันดับสำรองขึ้นเป็นตัวจริงทุกประเภท
2. มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ควรให้อิสระสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการ ก่อนส่งรายชื่อให้ ทปอ. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน Clearing house
4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สะท้อนปัญหาการเข้าระบบ TCAS มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ในส่วนภูมิภาคต่อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเข้าร่วมระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษา และยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกองบสังคม ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ มอบ กองบริการการศึกษา ทบทวนรายชื่อหลักสูตรของแต่ละคณะที่พิจารณาให้ทุน

มติที่ประชุม : อนุมัติจัดสรรทุนการศึกษา และยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียนนารีนุกูล

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. เพิ่มข้อความในข้อ 2(1) ?มหาวิทยาลัยจะเตรียมความพร้อมในสาขา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านระบบโควตา ผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะต่างๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ?
2. ให้ตัดข้อความ ในข้อ 2(2) คำว่า ?Active Learning? ออก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 2258/2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

5.2 การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์