ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 13/2562

เมื่อ 1 ตุลาคม 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2562 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ข้อสังเกต มอบ กองแผนงานทบทวนและจัดทำปฏิทินการปรับแผนงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ที่ยังไม่ดำเนินการตามมติที่ประชุมให้เร่งรัดผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานตรวจสอบภายใน

4.2 (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : -สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ แจ้งขอถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.3 (ร่าง) ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับโครงการเรียนล่วงหน้าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : - กองบริการการศึกษา แจ้งขอถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.5 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Far East University สาธารณรัฐเกาหลี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.6 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Chengdu University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้เพิ่มข้อความใน MOU ประเด็น ?การกำหนดรายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการใดๆ ที่มีค่าใช้จ่าย รายรับ หรือกรรมสิทธิ์ในนวัตกรรมที่ร่วมกันสร้างขึ้น อันเป็นผลมาจากกิจกรรมตามบันทึกความเข้าใจนี้ ให้หารือร่วมกันและจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงที่ลงนาม?

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.7 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของคณะวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแผนบริหารจัดการอัตรากำลังอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา เช่น เพิ่มภาระงานสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือรายวิชาหลักสูตรโท-เอก
2. ให้คณะวิทยาศาสตร์ เสนอแผนการรับเข้าศึกษาเฉพาะหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งยังไม่ถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร
3. เนื่องจากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 และปรับชื่อเป็น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยากาข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งมีแผนรับนักศึกษาที่ปรากฏใน มคอ.2 อย่างชัดเจนแล้ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : รับทราบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.2 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไตรมาส 4

มติที่ประชุม : - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ แจ้งขอถอนเรื่อง -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.4 กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ปิดเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์