ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 14/2562

เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 21/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 2381/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ติดตามเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุม ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบ สำนักงานบริหารส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสำนักงานกฎหมายและ นิติการ เพื่อตรวจสอบก่อนเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.4 สรุปการวิเคราะห์แบบสำรวจการให้บริการและจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการจัดทำเป็นประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการห้องประชุม ห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

3.5 รายงานสถานการณ์น้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อมูลจากการวิเคราะห์ สำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เสนอให้มีการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง
2. การเตรียมการปรับบริเวณที่เป็นแหล่งต้นน้ำ เช่น ร่องก่อ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติรองรับการใช้น้ำในอนาคต
3. พิจารณาหาแหล่งน้ำใหม่ เช่น แหล่งน้ำใต้ดินที่มีความเหมาะสม

มติที่ประชุม : มอบ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนในการจัดหาแหล่งน้ำ ร่วมกับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองการสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันยังมีหนี้ค้างชำระ และขอความเห็นชอบให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การเสนอขึ้นทะเบียน TQR ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (รอบ 6 เดือน)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะ/หลักสูตร เร่งการดำเนินงานโดยเฉพาะการดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เสนอคณะบริหารศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์ พิจารณาเร่งรัดหลักสูตรที่แจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. เสนอให้คณะเกษตรศาสตร์ พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาหลักสูตรที่แจ้งรายงานผลงานทางวิชาการย้อนหลังในช่วง 5 ปี ของอาจารย์ประจำหลักสูตร ยังไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะ/หลักสูตรที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 ร่างปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 ร่างปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2562)

มติที่ประชุม : - กองแผนงาน แจ้งขอถอนเรื่องเพื่อจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

มติที่ประชุม : - กองแผนงาน แจ้งขอถอนเรื่องเพื่อจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2562)

มติที่ประชุม : - กองแผนงาน แจ้งขอถอนเรื่องเพื่อจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. การเพิ่มรายได้จากการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้า ให้คณะดำเนินการในเชิงรุกในการรับนักศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
2. ลดอัตราการตกออกของนักศึกษา
3. ติดตามนโยบายของรัฐบาลในโจทย์การวิจัยเพื่อการดำเนินการบริการวิชา ตามความต้องการของประเทศ
4. การใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการ เช่น การวิจัยต่างๆ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้กองแผนงาน สนับสนุนในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ โดยให้คณะ/สำนัก เน้นเรื่องการจัดหารายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563
2. ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบุคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2562) ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.16 การปรับโครงสร้างองค์กรของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองบริการการศึกษา และมอบสำนักงานกฎหมายและนิติการจัดทำร่างประกาศยุบ รวมหน่วยงาน และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.17 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราเรียกเก็บค่าบริการ ในโครงการอบรมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณ โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับแก้ไขรูปแบบของร่างประกาศจัดเก็บอัตราค่าบริการฯ ให้เป็นไปตามรูปแบบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
2. การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด
3. ให้คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดแนวปฏิบัติและต้องไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
4. ให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบร่างประกาศอีกครั้ง ก่อนนำเสนออธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และให้คณะวิทยาศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.18 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ กรมทรัพยากรธรณี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้เพิ่มข้อความใน MOU ประเด็น "การกำหนดรายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการใดๆ ที่มีค่าใช้จ่าย รายรับ หรือกรรมสิทธิ์ในนวัตกรรมที่ร่วมกันสร้างขึ้น อันเป็นผลมาจากกิจกรรมตามบันทึกความเข้าใจนี้ ให้หารือร่วมกันและจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงที่ลงนาม"

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีลงนาม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.19 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นวันอังคารสัปดาห์แรกของทุกเดือน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

4.20 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการศึกษาและทุนส่งเสริมด้านกีฬาสำหรับผู้ที่สร้างชื่อสร้างเสียงให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับ(ร่าง) ในข้อ 4 ประเภทของทุนสำหรับนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนกีฬา แบ่งออกเป็น .....แก้เป็น
"ข้อ 4 ประเภทของทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท
4.1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
กีฬาประเภทบุคคล
(1) เหรียญทอง ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท/คน พร้อมเสื้อสามารถ
(2) เหรียญเงิน ได้รับทุนการศึกษา 8,000บาท/คน พร้อมเสื้อสามารถ
(3) เหรียญทองแดง ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท/คน พร้อมเสื้อสามารถ
กีฬาประเภททีม
(1) เหรียญทอง ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท/ทีม พร้อมเสื้อสามารถ
(2) เหรียญเงิน ได้รับทุนการศึกษา 30,000บาท/ทีม พร้อมเสื้อสามารถ
(3) เหรียญทองแดง ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท/ทีม พร้อมเสื้อสามารถ
ในกรณี กีฬาประเภททีมที่ได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง มีนักกีฬาน้อยกว่า 5 คน ให้ได้รับทุนการศึกษาเท่ากับกีฬาประเภทบุคคล
4.2 ทุนส่งเสริมด้านกีฬาสำหรับผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน/ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน/ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยได้รับทุน จำนวน 5,000 บาท/ทีม พร้อมเสื้อสามารถ ทั้งนี้ พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ สำนักงานพัฒนานักศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.21 แนวทางการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศในการติดตามการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ระบบ eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบ กองแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศในการติดตามการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ(ระบบ eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563- 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.22 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกรรมการประจำคณะที่แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจำสำหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
เพิ่ม ข้อ 8(1) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี หรือหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองการเจ้าหน้าที่ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.23 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานภายในสถาบัน สำนัก ศูนย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองการเจ้าหน้าที่ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.24 แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับวิธีการทำงาน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามเอกสารการหารือ เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยมีเงื่อนไข เพื่อให้ทันต่อการเสนอของบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ กองการเจ้าหน้าที่ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแนวทางโดยมีเงื่อนไข และให้นำเสนอผ่านที่ปรึกษากฎหมาย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.25 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คอส.)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ คณะกรรมการฯตามข้อ 6(6) เห็นควรให้ทาบทามให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานราชการโดยแนบประวัติและผลงานนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คอส) ตามข้อ 6(4) ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.2555 ดังนี้
1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานตรวจสอบภายใน

5.4 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.5 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ปิดเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์