ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ/รับบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์การประเมินจากทุกท่าน.