ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 9/2562

เมื่อ 25 ตุลาคม 2562

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2562

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายประสานการส่งรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายมายังฝ่ายเลขานุการ เพื่อเตรียมเสนอในวันประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2563 - 2567) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2563 - 2567) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอให้ทุกฝ่ายนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการรายบุคคล รายฝ่าย และรายสำนักฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 8/2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 8/2562 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการของฝ่ายให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ (TQA) ของสำนักฯ ให้ชัดเจนขึ้น
2. ขอให้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาเรื่องความเชื่อมโยงของฐานข้อมูล
3. ขอให้พิจารณาปรับปรุงระบบ e-meeting ให้มีความเสถียร เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ใช้งานระบบที่เพิ่มมากขึ้น
4. ขอให้ติดการพัฒนาระบบปฏิบัติงานออนไลน์ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการของฝ่ายให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ (TQA) ของสำนักฯ ให้ชัดเจนขึ้น
(ระดับความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งานเครือข่าย - 3S 1C ความพึงพอใจในภาพรวม ช่องการแจ้งเหตุขัดข้องที่ทั่วถึงและรวดเร็ว รวมทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์ของสำนัก) ขอให้การรายงานเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการของฝ่ายให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ (TQA) ของสำนักฯ ให้ชัดเจนขึ้น
(จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้การรู้เท่ากันกับยุคดิจิทัลและเข้าถึงเทคโนโลยี) ขอให้การรายงานเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป
2. ประเด็นการให้บริการวิชาการ และการหารายได้ ขอให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
3. การดำเนินในส่วนของงบลงทุน ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 (ทุกฝ่าย)
4. ขอให้เร่งจัดทำแผนโครงการอบรมภายในประจำปี ให้แล้วเสร็จตั้งแต่ต้นปี (ภายใน.......)
5. สำหรับประเด็นโครงการหารายได้ ให้มีการนัดหารือผู้เกี่ยวข้องร่วมกันในโอกาสต่อไป
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้ประสานเรื่องการเสนอขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ) และประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา และขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบให้การประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1-2) ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1-2) ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และรับทราบกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 และขอให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานผลการเตรียมดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการเตรียมดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดทำใบเสนอขอซื้อวัสดุอปกรณ์ และขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานมายังฝ่ายเลขานุการ เพื่อรวบรวมรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ(ร่าง) กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 กันยายน 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 กันยายน 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายละเอียดและกรอบการดำเนินงานตามแนวทางการเสนอคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายเสนอคำของบประมาณฯ ภายในกำหนดเพื่อรวบรวมเป็นคำของบประมาณในภาพรวมของสำนักฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 รายงานประจำปี 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบโครงร่างรายงานประจำปี 2562 ตามที่นำเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.4 การจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือน้ำท่วม

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดการจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือน้ำท่วมในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยขอให้จัดทำในรูปแบบของคณะทำงาน โดยมอบหมายให้คุณฉัตรชัย พรหมนา เป็นผู้ประสานงานโครงการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 10/2562)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 10/2562) วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 62 09.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 13.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนั เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ