ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 10/2562

เมื่อ 24 ธันวาคม 2562

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 1 ต่อที่ประชุมคณtกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2563 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. มอบฝ่ายเลขานุการจัดทำรูปแบบการรายงานในรูปแบบของ Power point และใช้ในการรายงานร่วมกันทุกฝ่ายในไฟล์เดียวกัน โดยแยกเป็น 2 ไฟล์ คือ
-สำหรับการรายงานเป็นข้อมูลรายเดือน สำหรับรายงานที่ประชุมกรรมการบริหารสำนักฯ
-สำหรับการรายงานเป็นข้อมูลรายไตรมาส สำหรับรายงานที่ประชุมกรรมการคณะกรรมการประจำสำนัก และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2563 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 โดยขอให้ทุกฝ่ายจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เพื่อรวบรวมส่งให้ฝ่ายเลขานุการ กบม. ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Power point

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 กำหนดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบการประชุม

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ขอทุกฝ่ายนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ(ถ้ามี) เพื่อฝ่ายเลขานุการ จักได้รวบรวมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการในวันประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยมีการแก้ไขดังนี้
1. ชื่อผู้มาประชุมและไม่มาประชุมของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
2. รายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย ให้นำ link ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมากำกับในรายงานการประชุมด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :

-
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาเสนอของบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือปรับแผนงบประมาณในส่วนของสำนัก เพื่อเดินสาย Fiber Optic จากสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไปยังโรงอาหารกลาง 1-2 สนับสนุนโครงการ Smart University เนื่องจาก จำเป็นต้องใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ในการติดตั้งตู้ Kiosk เพื่อการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาของนักศึกษา นอกจากนี้ยังใช้เพื่อการสนับสนุนการให้บริการด้านการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมมากขึ้น และยังใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วย
2. ขอให้เสนอปรับแผนงบประมาณในโครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อให้การบริการ จากงบประมาณในส่วนของการปรับปรุง OCN Space จำนวน 400,000 บาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุของ Link สำรอง อีก 1 Gbps เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รองรับและบรรเทาผลกระทบกรณีฉุกเฉินที่ระบบอินเตอร์เน็ตปกติใช้การไม่ได้
ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้พิจารณาจัดหากล้องวงจรปิด สำหรับรองรับการจัดศูนย์สอบของสำนักงาน ก.พ.
2. ขอให้ติดตามนำเครื่องนับจำนวนผู้รับบริการกลับมาติดที่สำนักเช่นเดิม
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้ซักซ้อมและกำกับเรื่องหนังสือรับที่เร่งด่วนและสำคัญ เพื่อให้ทันกับเวลา และไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. เพิ่มเติมเรื่องการติดป้ายกำกับชั้นความด่วนในระบบ e doc
3. ตั้งงบประมาณจัดซื้อตู้น้ำร้อน-เย็น เพิ่มเติมประจำชั้น 2-4 ในปีงบประมาณ 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1-2) ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1-2) ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ขอให้มีการรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการดำเนินการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยขอให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้
1. ขอให้เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาตามเกณฑ์การประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 (สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดในวันที่ 3 กุมภําพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 12.30 น.)
2. ขอให้เข้าร่วมการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกณฑ์การประเมิน TQA ในวันที่ 16 มกราคม 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ท้้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบแผนดำเนินงานจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาสอย่างสม่ำเสมอต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
2. รายละเอียดสรุปประเด็นจากการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่องอย่างเคร่งครัดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 รายงานประจำปี 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ (ร่าง)รายงานประจำปี 2562 ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 พฤศจิกายน 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แผนประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้
บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. เห็นชอบให้ทุกฝ่ายปรับปรุงและทบทวนข้อคำถามของฝ่ายไม่เกิน 4 ข้อ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป โดยใช้แนวทางการประเมินในภาพรวมของสำนักเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. กำหนดประเมินความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 ปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-29 กุมภาพันธ์ 2563)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 1/2563)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 1/2563) ในวันที่ 17 มกราคม 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 หารือแนวทางการจ้างเหมาทำตาข่ายคลุมอาคารเพื่อกันนก

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดทำตาข่ายกันนกบริเวณโดยรอบอาคารตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ ทั้งนี้ มอบงานพัสดุเปรียบราคากับผู้รับจ้างรายอื่น เพื่อให้มีความเหมาะสม และเป็นการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักที่มีอยู่อย่างจำกัด และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.3 แนวทางการให้การสนับสนุนกิจกรรมการการสื่อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่การปฏิบัติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ปี 2563

มติที่ประชุม : เห็นแนวทางการให้การสนับสนุนกิจกรรมการการสื่อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่การปฏิบัติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ปี 2563 ดังนี้
1. สนับสนุนซุ้มอาหาร ได้แก่ ไอศครีมโบราณในวงเงิน 2000 บาท พร้อมมอบหมายผู้กำกับการแลกคูปอง จัดหาภาชนะมาเอง
2. สนับสนุนของขวัญจากผู้บริหาร
3. มอบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ประสานและหารือการจัดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และบุคลกรเข้าร่วมแข่งกีฬา/เล่นเกม ร่วมกันสำนักวิทยบริการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ