ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 1/2563

เมื่อ 24 มกราคม 2563

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายจัดเตรียมรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมโดยประสานการส่งข้อมูลกับฝ่ายเลขานุการก่อนการประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 10/2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้พิจารณาจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับหรือตอบ KPI การใช้งานระบบ UBU LMS
2. ขอให้พิจารณาเรื่องการความปลอดภัยด้านข้อมูลของระบบการออกใบประกาศ ให้มีความปลอดภัยและสามารถเข้าดูได้เฉพาะบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1-2) ณ วันที่ 24 มกราคม 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1-2) ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 โดยให้ผู้รับผิดชอบมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 พิจารณาทบทวนแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ปรับแก้ไขแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ทุกฝ่ายนำเสนอ ทั้งนี้ให้เพิ่มข้อคำถามเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจและความประทับใจไว้ด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาตามเกณฑ์การประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 (สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือบุคลากรทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบสรุปข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 และรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 พิจารณาเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบไม่มีวาระนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2/2563)

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2/2563) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนั เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ