ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 2/2563

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 โครงการสวดมนต์ทำวัตรเย็นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ ภาวนา ถวายเป็น อาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภุริทัตโต บุคคลสำคัญ ของโลก สาขาสันติภาพ

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการเข้าร่วมโครงการสวดมนต์ทำวัตรเย็นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ ภาวนา ถวายเป็น อาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภุริทัตโต บุคคลสำคัญ ของโลก สาขาสันติภาพ เบื้องต้นขอความร่วมมือผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่าย พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร เข้าร่วมโครงการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ประสานนัดประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนัก เพื่อให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกัน
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้ up date ชื่อบุคลากรในกลุ่ม OCN (กรณีลาออกไปแล้ว)
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้ทบทวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย 3S 1C
2. ขอให้ทบทวนแผนการจัดฝึกอบรมของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
3. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการกำหนด TOR เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ฝ่ายรับผิดชอบเพื่อมิให้เกิดความล่าช้า
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้ประสานและติดตามเรื่องการแจ้งซ่อม
2. ขอให้ประสานการเสนอวาระ เรื่องแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นวาระประจำ และวาระการประกันคุณภาพภายใน และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง
3. ขอให้มีการแจ้งเตือนเพื่อให้ทุกฝ่ายกรอกข้อมูลรายงานเป็นประจำทุกเดือนก่อนการประชุมทุกครั้ง
4. ขอให้ประสานการ นำข้อมูลวิสัยทัศน์ และค่านิยมของสำนัก ไว้ด้านท้ายของบันทึกข้อความของสำนัก เพื่อเป็นการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์
5. ขอให้ประสานเรื่องการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผนรองรับการเกิดเหตุประทุษร้ายฉุกเฉินกับสำนักวิทยบริการ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมพร้อมกัน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านโดยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานให้กรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1-2) ณ วันที่ 24 มกราคม 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1-2) ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563 โดยขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการดังนี้
1) มอบฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการ / แผนการดำเนินงาน ต่ออธิการบดีภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
2) มอบทุกฝ่ายส่งรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม (กรรมการจากภายใน/ภายนอก) รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่าย รายการวัสดุอุปกรณ์ ให้ฝ่ายประสานงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
3) กำหนดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เตรียมความพร้อม และซักซ้อม ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประชุมเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อม รับทราบปัญหา/อุปสรรค วันอังคารที่ 10
มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1C 12
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1C 12
ครั้งที่ 3 ประชุมซักซ้อมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และคณะทำงานทั้งหมด วันพฤหัสบดีที่ 26
มีนาคม 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 มกราคม 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 มกราคม 2563 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 พิจารณาเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบไม่เสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้ มอบฝ่ายเลขานุการประสานการเสนอวาระรายงานผลการดำเนินงานของสำนักฯ ต่อที่ประชุม กบม. ณ สิ้นไตรมาส 2 ในเดือนเมษายน 2563 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 พิจารณาการสมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการให้สำนักสมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นการเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมไปพลางก่อน แล้วจึงขอรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3/2563)

มติที่ประชุม : นัดหมายประชุมครั้งถัดไป 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนั เลขานุการที่ประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ