ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 3/2563

เมื่อ 27 มีนาคม 2563

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ให้บุคลากรสำนักศึกษาเนื้อหาของ พ.ร.บ. และทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโดยให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ ต้องระมัดระวังไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 การสมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบการสมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแจ้งว่าสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่ได้จัดส่งใบสมัครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเวลาที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอน (การรับเข้าร่วมโครงการ) ได้
ทั้งนี้ ระหว่างรอการสมัครเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทุกฝ่ายเริ่มดำเนินการตามมาตรการระดับประเทศและมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวที่มุ้งเน้นการลดปริมาณขยะและมลพิษไปพลางก่อน
พร้อมมอบสำนักงานเลขานุการเป็นเจ้าภาพหลักในการผลักดันให้มีการเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบมาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอให้บุคลากรของสำนักตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

1.4 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ มอบรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ ประสานการให้ข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้จัดให้มีเบอร์ call center และเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ VOIP เข้ากับโทรศัพท์มือถือได้ เพื่อมีระบบให้ผู้รับบริการสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือปัญหาจากการใช้งานต่างๆ ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ ขอรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาช่วยสนับสนุนการประสานการดำเนินงานและพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้เตรียมความพร้อมเรื่องเสถียรภาพของระบบอินเตอร์เน็ต เนื่องจากปัจจุบันในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท 19 และเพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้การจัดเรียนการสอนและการทำงานเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ขอรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาช่วยสนับสนุนการประสานการดำเนินงานและพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้เตรียมเรื่องการสนับสนุนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีความพร้อมและครอบคลุม โดยขอให้จัดทำประมาณการว่าจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใดเพิ่มเติมบ้าง โดยขอให้เร่งรัดการดำเนินการก่อนเปิดเรียนภาคฤดูร้อน
2. ปรับเรื่องการนำคู่มือต่างๆ ไปรวมไว้ที่เดียวกัน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบ ในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1-2) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1-2) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้แจ้งเบอร์โทรติดต่อให้ครบถ้วนทุกท่าน
2. การดำเนินการเลื่อนไปในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563
3. นัดประชุมหารรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานรักษาความปลอดภัย / วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)
4. นัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563 โดยขอแต่ละฝ่ายมีการเตรียมความพร้อมในส่วนที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อให้มีการเตรียมพร้อมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 โดยขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาจัดทำแผนปรับปรุง และเสนอขอความเห็นชอบในภาพรวมของทุกฝ่ายต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : 1. รับทราบสรุปประเด็นการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาตามเกณฑ์การประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 1/2563
2. เห็นชอบ (ร่าง)วิเคราะห์ระบบงานที่สำคัญของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมอบหมายแต่ละฝ่ายพิจารณาจัดทำการวิเคราะห์กระบวนงานในฝ่ายที่รับผิดชอบตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยกำหนดระยะเวลาที่ดำเนินงานแล้วเสร็จก่อนที่จะมีกิจกรรมพบที่ปรึกษาครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-โดยมอบหมายฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามประเด็นความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างต่อเนื่อง และให้รายงานข้อมูลให้กับงานแผน งบประมาณและสารสนเทศ ตามรอบการติดตามข้อมูล ไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2563) โดยมอบหัวหน้าฝ่ายและรองผู้อำนวยการช่วยกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 และเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 29 กุมภาพันธ์ 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ขอให้รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การดำเนินการเพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19

มติที่ประชุม : เห็นชอบการดำเนินการเพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 โดยขอมอบฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์และฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเห็นแม่งานหลักในการดำเนินงาน และมอบรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน และพิจารณาแก้ไขปัญหา/อุปสรรค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.3 แผนการใช้จ่ายเงินสะสมของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ทุกฝ่ายเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสมของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมอบงานแผนฯ จัดทำแบบฟอร์ม ให้ทุกฝ่ายเพื่อกรอกข้อมูล และรวบรวมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสำนักฯ และคณะกรรมการประจำสำนักฯ ตามลำดับ ในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.4 พิจารณาเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะกรรมการสารสนเทศพิจารณาเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.5 มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) : ปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มติที่ประชุม : เห็นชอบมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7)
: ปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work @ Home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบงานบุคคลจัดทำเป็นประกาศของสำนักฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 4/2563)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 4/2563) วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนั เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ