ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 4/2563 พิเศษ

เมื่อ 10 เมษายน 2563

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 10:00 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แผนความต้องการครุภัณฑ์และระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานออนไลน์ เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนความต้องการครุภัณฑ์และระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานออนไลน์ เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มอบงานแผนฯ นำเสนอแผนความต้องการดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ปิดเวลา 12:30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนั เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ