ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 5/2563

เมื่อ 17 เมษายน 2563

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แจ้งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : 1) รับทราบผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ระเบียบวาระที่ 4.1 "เห็นชอบให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายดำเนินการในส่วนของรายการที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินการในระยะเร่งด่วน (รายการที่ 3 และรายการที่ 6) และมอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปรับแผนงบประมาณ โดยใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมเพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป"
2) มอบงานแผนฯ และงานพัสดุ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2563

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ทั้งนี้มอบสำนักงานเลขานุการ(งานแผนฯ และงานการเงิน) และทุกฝ่ายจัดส่งข้อมูลเพื่อเสนอวาระการประชุมมายังฝ่ายเลขานุการ (คุณฉัตรชัย พรหมนา) ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2563 (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2563 (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 โดยขอให้แก้ไขข้อความ จาก ผู้ไม่มาประชุม เป็น ผู้เข้าร่วมประชุม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
-
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
-
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่นำเสนอให้มีความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการประจำสำนักฯ ในสัปดาห์หน้า
2. ขอให้นำรายงานของโครงการบริการวิชาการต่างๆ เช่น โครงการปฏิรูปสื่อ ฯลฯ ไว้ในรายงานของฝ่ายบริการฯ ด้วย
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้เร่งรัดเรื่องการซ่อมแซมดาดฟ้า เพื่อป้องกันการรั่วซึมและทำให้ทรัพย์สินเสียหายในฤดูฝน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการฯ ทราบ ในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1-2) ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1-2) ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 โดยผู้รับผิดชอบได้มีการดำเนินการตามแผนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ขอให้สำนักงานเลขานุการประสานการตั้งงบประมาณในระบบ

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563 ทั้งนี้ขอให้มีการติดตามและดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบสรุปผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้ครบถ้วน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบสรุปข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงานให้เห็นไปตามแผน พร้อมรายงานผลการดำเนินอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 มีนาคม 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ขอให้งานพัสดุเร่งรัดการดำเนินการจ้างเหมาทำกันซึมและกันสาดดาดฟ้า เพื่อให้ทันกับฤดูฝน

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วัน 31 มีนาคม 2563 และขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 พิจารณาเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2563

มติที่ประชุม : พิจารณาแล้วไม่มีวาระนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการให้มีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้มอบงานบุคคลประสานการดำเนินงานต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 6/2563)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 6/2563) ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ