ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 6/2563

เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 หารือแนวทางบริหารจัดการและจัดระเบียบสุนัขบริเวณโดยรอบอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบสภาพปัญหาและการจัดการสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัย โดยขอความร่วมมือทุกฝ่ายกำชับการใช้อาหารสุนัขในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้ติดตามเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลวิจัย โดยการแก้ไขตารางการเก็บข้อมูลตามที่ที่ประชุมเห็นชอบ
2. ขอให้ติดตามการใช้งาน UBU LMS ให้พร้อมใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้การจัดทำแผนการย้ายข้อมูลใน server เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมรองรับการจัดการข้อมูลที่จัดเก็บในอนาคตให้มีความปลอดภัย
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ของฝ่ายให้เสร็จสิ้นและเป็นไปตามแผน โดยให้ประสานการดำเนินการเร่งรัดกับงานพัสดุอย่างต่อเนื่อง
2. ขอให้เร่งรัดการจัดฝึกอบรมตามโครงการบริการวิชาการให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้ผลักดันและนำเสนอการติดตั้งแผงโซล่าเซลซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และประหยัดมาใช้
2. การใช้สัญญาณเสียงและแสงต่างๆ ภายในอาคาร ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแจ้งในกลุ่มให้ทราบโดยทั่วกันด้วย เพื่อป้องกันการเกิดเหตุได้ทันท่วงทีว่าเป็นการซ้อมแผนหรือเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริงมติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
-กำหนดการจัดสอบในวันที่ 17-22 กันยายน 2563 ซึ่งทาง ก.พ.จะทำหนังสือแจ้งยืนยันกำหนดการจัดสอบอีกครั้ง


มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านต่างๆ มีการดำเนินการเตรียมการและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 ความคืบหน้าการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบความคืบหน้าการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเห็นชอบงานบุคคลประสานและดำเนินการขอปรับแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการจ่ายเงินประจำตำแหน่งเห็นชอบงานบุคคลประสานและดำเนินการขอปรับแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจำนวน 3 ฝ่าย อัตราเดือนละ 3,500 บาท/ฝ่าย/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2563) รวมเป็นเงิน 3 ฝ่าย x 3,500 บาท/ฝ่าย/เดือน x 2 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 แนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว
(Green Office) ปี 2564 ดังนี้
1) ดำเนินการตั้งคณะทำงานโดยแยกเป็นรายหมวดทั้ง 6 หมวด
2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการกับสำนักวิทยบริการ เพื่อเตรียมการเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. กำหนดมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยงข้อง เพื่อเตรียมประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 การประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 2/2563 และเห็นชอบการวิเคราะห์กระบวนงานที่สอดคล้องตามภารกิจ และรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงานหมวด 4 กระบวนการจัดการความรู้และสารสนเทศ และหมวด 6 กระบวนการสนับสนุน ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติและดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
พร้อมมอบหมายงานพัสดุดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด และมอบงานแผนงบประมาณและสารสนเทศรวบรวมนำส่งมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.8 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบข้อมูลตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 /คำรับรองการปฏิบัติราชการ (OKRs) และตัวชี้วัดความสำเร็จการปฏิบัติงานสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 เมษายน 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 พิจารณาร่างนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้เสนอวาระ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ(ร่าง)นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายขอความเห็นชอบต่อประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 3/2563(วาระพิเศษ) ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.3 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อบรรจุแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรายตามกิจกรรม/โครงการ ประจำปี 2564 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.4 การดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้าน Digital Literacy

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปฏิบัติงานการวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล และ(ร่าง)ประเด็นคำถามการวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล ทั้งนี้มอบงานแผนงบประมาณและสารสนเทศ ประสานและดำเนินการและรายงานผลอย่างต่อเนื่องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 7/2563)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 7/2563)ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 หารือกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (11 มิถุนายน ของทุกปี)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยกำหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 กิจกรรมการถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดศรีประดู่ กิจกรรมปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนี้มอบงานบริหารทั่วไปประสานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.3 หารือแนวทางการเสนอซื้อเสนอจ้างของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบแนวทางการเสนอซื้อเสนอจ้างของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอเบื้องต้น ทั้งนี้มอบงานพัสดุพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของสำนัก ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนฯ ในเดือนมิถุนายน 2563 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ปิดเวลา 14:45 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ