ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 7/2563 (วาระพิเศษ)

เมื่อ 17 มิถุนายน 2563

ห้องประชุม 1C 12 ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 16.15 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การใช้เงินเหลือจ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ "โครงการจัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานออนไลน์ เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย"

มติที่ประชุม : เห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ "โครงการจัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานออนไลน์ เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย" ตามเสนอ ทั้งนี้มอบงานแผนงบประมาณและสารสนเทศดำเนินการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายให้เป็นไปกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 16.52 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ