ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 8/2563

เมื่อ 26 มิถุนายน 2563

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลรายงานเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม กบม. ตามกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2563 (วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563)

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2563 (วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563) ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2563 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2563 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้มีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานระบบต่างๆ ที่สำนักเป็นผู้พัฒนาหรือจัดหา เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตาม KPI ที่สำนักรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้เร่งรัดการแก้ไขการวางสายสัญญาณบริเวณการก่อสร้างด้านหน้ามหาวิทยาลัย
2. ขอให้ตรวจสอบสัญญาณต่างๆ ในห้องประชุมของสำนักให้มีความเสถียร เพื่อรองรับการประชุมออนไลน์ต่างๆ
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้จัดทำและนำเสนอมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิท 19 โดยขอให้มีการสอบถามผู้รับบริการว่ามีความมั่นใจและพึงพอใจในมาตรการที่สำนักจัดให้หรือไม่
2. ขอให้ช่วยกำกับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการประบาดของเชื้อโควิท 19 เพิ่มเติม
สำนักงานเลขานุการ
1. ขอให้เร่งรัดการจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ที่จัดเก็บครุภัณฑ์เก่าให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการและจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
2. ขอความร่วมมือผู้บริหารและบุคลากรสำนักทุกท่านตอบแบบประเมินคณะกรรมการบริหารสำนักฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
3. การขอเปิดสอบ น.วิชาการคอมพิวเตอร์ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4. ขอให้ประสานเร่งรัดการซ้อมแผนป้องกันอ้ัคคีภัยร่วมกับสำนักวิทยบริการ

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 พร้อมพิจารณากำหนดการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 พร้อมพิจารณากำหนดการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายบริการฯ :
1. ได้รับหนังสือยืนยันกำหนดการจากสำนักงาน ก.พ. แล้ว
2. มีการเตรียมการตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานเลขานุการ :
1. จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติในวันสอบ
2. ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทน
3. ประสาน ว.แพทย์ฯ และ สำนักงาน รปภ. ประชุมหารือ

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 ความคืบหน้าการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบความคืบหน้าการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้มอบงานบุคคลประสานและดำเนินการปรับแผนงบประมาณเพื่อรองรับการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้างานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 ความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อเตรียมสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อเตรียมสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 และเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ทั้งนี้ มอบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 แนวทางการเสนอซื้อเสนอจ้างของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : อนุญาตให้ถอนวาระ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 การประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของสำนัก รอบ 9 เดือน และกำหนดการและผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 2/2563 และกรอบแนวทางรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สำนัก ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.8 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.9 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 1) การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 และ 4) การปรับแผนการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 พฤษภาคม 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว จึงให้ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบ (ร่าง)แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในกรอบวงเงิน 23,687,382 บาท (รวมแผนใช้เงินสะสมจำนวน 9,500,000 บาท) ทั้งนี้ ขอให้นัดประชุมเพื่อสรุปกรอบวงเงินอีกครั้งก่อนส่งข้อมูลไปยังกองแผนงาน เมื่อได้รับประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 กรอบอัตรากำลังและกรอบตำแหน่งที่สูงขึ้น ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567

มติที่ประชุม : เห็นชอบกรอบอัตรากำลังและกรอบตำแหน่งที่สูงขึ้น ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอขออนุมัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมอบงานบุคคลประสานการจัดทำข้อมูลที่กำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. สถานที่ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศึกษาดูงาน/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)
2. ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 และมอบผู้เกี่ยวข้องประสานการดำเนินงานต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 9/2563)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 9/2563) ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.37 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ