ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 9/2563

เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การเปิดใช้งานปละทดสอบการใช้งาน my UBU app

มติที่ประชุม : รับทราบการเปิดใช้งานปละทดสอบการใช้งาน my UBU app และขอความร่วมมือทุกฝ่ายทดสอบการใช้งาน เพื่อให้เกิดผลดีต่อการใช้งานและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2563

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการและเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 โดยพร้อมเพรียงกัน โดยให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมชื่อและรูปภาพของคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อเป็นการแนะนำและต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้จัดทำเอกสารยืมที่สแกนบาร์โค้ดที่สแกนจากหน้าจอโทรศัพท์ได้ จากสำนักวิทยบริการมาใช้ที่สำนักฯ
2. ขอให้ติดตามและเร่งรัดการจัดโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563
3. ขอให้พิจารณาจัดเตรียมข้อมูลส่วนที่ฝ่ายรับผิดชอบ เพื่อประกอบการรายงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป
สำนักงานเลขานุการ :
1. มอบสำนักงานประสานและเร่งรัดการจัดสัมมนาวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 อย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้มอบผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานการเตรียมความพร้อมปัญหา/อุปสรรค ของทุกฝ่าย และเห็นชอบการขอกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดสอบต่อมหาวิทยาลัย และประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ และมอบฝ่ายเลขานุการนัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของสำนัก (คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของสำนัก (คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการนำผลและข้อเสนอแนะจากการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนักให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 แนวทางการเสนอซื้อเสนอจ้างของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นแนวทางการเสนอซื้อเสนอจ้างของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งนี้มอบสำนักงานเลขานุการจัดเป็นแนวทางและแจ้งเวียนผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 การประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการจัดกิจกรรม ?การให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 2/2563? ทั้งนี้ กำชับให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบแลเห็นชอบสรุปผลการดำเนินงานงานตามบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับสำนักและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.8 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 มิถุนายน 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 มิถุนายน 2563
1) ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2) มอบสำนักงานเลขานุการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดประชุมซักซ้อมต่อเนื่องจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
3) ขอรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ ติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุน การดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่นำเสนอ
ทั้งนี้ 1)มอบรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการกำกับดูแลการนำเสนอข้อมูลงบประมาณปีที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี เพื่อแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ต่อไป
2)มอบงานพัสดุจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงบลงทุน และงบประมาณจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำกับติดตามผลการดำเนินการในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 10/2563)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 10/2563) ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ