ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 10/2563

เมื่อ 28 สิงหาคม 2563

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การจัดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการจัดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และขอความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม และควรจัดให้มีแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ เพื่อสำรวจความต้องการของจัดการความรู้เพิ่มเติม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะหรือเพิ่มเติมประการใด สามารถส่งข้อเสนอแนะมายังสำนักงานเลขานุการหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก เพื่อปรับปรุงแผนฯ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 การจัดโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ : Digital Transformation@UBU(การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล)

มติที่ประชุม : การจัดโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ : Digital Transformation@UBU(การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล) และขอความร่วมมือและชวนเชิญทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. การกำหนดนโยบายเพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของ user โดยให้ฝ่ายทำข้อมูลเบื้องต้นเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาต่อไป
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบให้ใช้งาน smart device ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. การรายงานรายรับเงินรายได้ค่าเช่าห้องปฏิบัติการ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องกับรายงานรายรับเงินผลประโยชน์ของรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินด้วย เพื่อให้ถูกต้องตรงกันและสามารถนำไปอ้างอิงได้
2. ขอให้ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าใช้บริการในรายงานข้อที่ 7 ว่ามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ เพราะจำนวนค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับเวลาช่วงอื่นๆ
สำนักงานเลขานุการ :
1. รณรงค์เรื่องการประหยัดไฟ
2. ขอให้สำรวจห้องเก็บของชั้น 2 และ ชั้น 3 เพื่อจัดเก็บทำความสะอาด และเปิดให้บริการได้

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยมอบผู้รับผิดชอบดำเนินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบให้การประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

มติที่ประชุม : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินเพื่อจัดทำแผนปรับปรุงเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 ประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบผลการจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 3/2563 ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
1) กำหนดระยะเวลาและแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบสิ้นปี
2) ผลการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ทั้งนี้มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
2) ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4
ทั้งนี้มอบ
1) ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด
2) มอบรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของเงินประมาณแผ่นที่เหลืออยู่ตามโครงการปฏิรูปสื่อฯ และ ม.พี่เลี้ยง ให้เสร็จสิ้นโดยเร่งด่วน
3) มอบสำนักงานเลขานุการแจ้งกำหนดการจัดส่งเอกสารเบิกจ่าย ทั้งในส่วนของการเงินและพัสดุ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติได้ตามกำหนดเวลา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 กรกฏาคม 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ :
1) รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 กรกฏาคม 2563 ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด
2) แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) แนวทางการจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ให้ศึกษาแนวทางการจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์จากคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อปรับปรุงแนวทางการจ้างเหมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ และเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ และเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
กำหนดส่งแบบประเมิน วันที่ 2 ตุลาคม 2563
รับทราบผลการประเมิน วันที่ 9 ตุลาคม 2563
บุคลากรขอทบทวน/อุทธรณ์ 12 ตุลาคม 2563
และมอบงานบุคคลดำเนินการแจ้งเวียนบุคลากรทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 การขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินราย ได้) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และแนวทางการยืมตัวนักวิชาการพัสดุ/แนวทางการจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านพัสดุ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ :
1. การขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
2. การยืมตัวนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ จากสำนักวิทยบริการมาช่วยราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
3. แนวทางการจ้างเหมาปฏิบัติงาน ให้ดำเนินจ้างต่ออีกจำนวน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.4 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้งานบุคคลแจ้งเวียนแนวทางและกำหนดการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ให้บุคลากรทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 11/2563)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 11/2563) วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 หารือเรื่องการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

มติที่ประชุม : ฝ่ายบริหารรับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ