ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 11/2563

เมื่อ 25 กันยายน 2563

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2563 ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2563 ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายประสานการส่งข้อมูลรายงานที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมเสนอประเด็นสรุปผลการดำเนินงานการจัดสอบวัดความรู้ e Excem รวมทั้งประเด็นการเตรียมการจัดสอบในปี 64 ช่วงเดือนเมษายน 2564 (ประเด็นการกำหนดค่าตอบแทน / ประเด็นการเพิ่มจำนวนที่นั่งสอบ-ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาาคม 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
-
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้ติดตามการจัดหาครุภัณฑ์และการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน อย่างช้าไม่ควรแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อใช้ในการกำกับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา
2. การนำเสนอรายงานขอให้ปรับรูปแบบเป็นรูปภาพ / แผนภูมิเปรียบเทียบ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
3. ควรมีการประเมินความพึงพอใจสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่ฝ่ายดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้กำชับเรื่องการรายงานและกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
2. ควรทบทวน TOR เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย รวมทั้งการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (จิตพิสัย) เพื่อให้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณบุคลากร

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 และพิจารณาแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 และเห็นชอบแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เสนอชื่อบุคลากรดีเด่น ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี 2563
จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. ด้านการให้บริการ-พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ นางสาววาสนา สะอาด
2. ด้านนวัตกรรมหรือการพัฒนางาน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ
และมอบสำนักงานเลขานุการ/งานบุคคล ประสานและดำเนินการเสนอรายชื่อ/พร้อมนัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอรายชื่อบุคลากรของสำนักภายในกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 สิงหาคม 2563

มติที่ประชุม : คณะกรรมการมีมติ ดังนี้
1) เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วัน 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ตรวจสอบการใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนดอย่างเคร่งครัด
2) เห็นชอบแผนการดำเงินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้มอบงานพัสดุปรับปรุงไฟล์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าไปกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผน และนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3) เห็นชอบในหลักการให้ปรับเปลี่ยนผู้รับจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 12/2563)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 12/2563) ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 12.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ