ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 12/2563

เมื่อ 22 ตุลาคม 2563

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้มอบทุกฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
-
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
-
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. การจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ ของฝ่าย ขอให้กำหนดระเวลากำกับไว้ในแผนด้วย
2. ขอให้มีการปรับรูปแบบการรายงาน (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ช่วยแนะนำ)
3. ขอให้เร่งจัดทำหลักสูตรการอบรมประจำปีโดยด่วน
4. การนำข้อมูลที่มีอยู่นำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น
สำนักงานเลขานุการ :
1. จัดให้มีการเปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคารให้เป็นหลอด LED ทั้งหมด
2. สำรวจและจัดหาไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลเพิ่มเติมตามจุดต่างๆ บริเวณรอบอาคาร (โรงจอดรถยนต์)

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยมอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินการให้ทราบให้การประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : ีรับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบมีการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็ก ทรอกนิกส์ (e-Exam) และการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ คณะกรรมการในการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็ก
ทรอกนิกส์ (e-Exam) สำหรับการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการในการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ ขอให้ดำเนินการตามแนวทางเดิมโดยปรับปรุงและเพิ่มเติมจากการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมาให้มีความเหมาะยิ่งขึ้นต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานผลการดำเนินงานการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้มอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องประสานและการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจาและเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้มอบฝ่ายที่รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานตามแผนฯอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบกำหนดหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบมีการดำเนินงานและรายงานตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 กันยายน 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1) ผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 กันยายน 2563
2) แผนการดำเงินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) การจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment ภาครัฐ) มาใช้ในการจ่ายเงินของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ทั้งนี้มอบผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ตามข้อ 1. และ ข้อ 2. มีการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นตามแผนอย่างต่อเนื่อง และมอบงานการเงินประสานและดำเนินงานตามข้อ 3. ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 กำหนดการส่งแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (TOR) รอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดการส่งแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (TOR) รอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 และมอบรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ และงานบุคคลนำ (ร่าง)สัดส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 13/2563)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 13/2563) ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 13.50 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ