ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 13/2563

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้มอบทุกฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยมอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินการให้ทราบให้การประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.3 รายงานผลการดำเนินงานการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็ก ทรอกนิกส์ (e-Exam) ปี 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็ก ทรอกนิกส์ (e-Exam) ปี 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานผลการดำเนินงานการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ มอบฝ่ายที่รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานตามแผนฯอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ มอบฝ่ายที่รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานตามแผนฯอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 แผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
2) สรุปผลการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ทั้งนี้มอบ
1) ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.8 รายงานประจำปี 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานประจำปี 2563 ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 ตุลาคม 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วัน 1 ตุลาคม 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แผนการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 14/2563)

มติที่ประชุม : นักหมายการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 13/2563) ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 13.50 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ