ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 14/2563

เมื่อ 18 ธันวาคม 2563

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2564 ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. การนำเสนอข้อมูลควรเป็นรูปแบบเดียวกัน
2. ควรนำเสนอในภาพรวมและกระชับ

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2564 ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายส่งข้อมูลในฝ่ายเลขานุการรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 กำหนดการจัดโครงการสานสัมพันธ์ วันขึ้นปีใหม่ 2564

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการจัดโครงการสานสัมพันธ์ วันขึ้นปีใหม่ 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขคำถูก-ผิด และวันที่ ในรายงานการประชุมให้ถูกต้องอีกครั้ง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ : -
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ให้ช่วยตรวจสอบ IP บริเวณพื้นที่หอพักราชาวดี ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ รวมทั้งอาคารกายวิภาคของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ และหอพักนักศึกษา ด้วย เพื่อให้ประสิทธิภาพการให้บริการสูงขึ้น
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ให้ปรับปรุงตารางการนำเสนอผลการดำเนินงานแต่ละเรื่องให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจง่าย และควรนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่า หรือปรับเปลี่ยนการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการ
2. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี ให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมกราคม 2564
สำนักงานเลขานุการ : -มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินตามข้อเสนอแนะและรายงานผลการดำเนินงานในการการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ทั้งนี้ มอบฝ่ายที่รับผิดชอบกำกับติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็ก ทรอกนิกส์ (e-Exam) ปี 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานเตรียมการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2564 ทั้งนี้ มอบฝ่ายที่รับผิดชอบกำกับติดตามให้มีการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานผลการดำเนินงานการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบฝ่ายเลขานุการรวบรวบและจัดทำสรุปไว้เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 พฤศจิกายน 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วัน 30 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ มอบฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แผนการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : 1) เห็นชอบแผนปฏิบัติงานการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) เห็นชอบให้ใช้แบบสอบถามและแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ทุกฝ่ายพิจารณาปรับค่าคะแนนความพึงพอใจ (จากมากไปหาน้อย) ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
3) เห็นชอบให้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 ปี 2564 ระหว่างวันที่ 15-28 กุุมภาพันธ์ 2564
4) ให้ปรับรูปแบบการวิเคราะห์โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. นักศึกษา 2. บุคลากรสายวิชาการ 3. บุคลากรสายสนับสนุน 4. อื่นๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 12.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ