ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 1/2564

เมื่อ 26 มกราคม 2564

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ แก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอความร่วมมือการปรับปรุงระบบครุภัณฑ์ในระบบ DMS ของสำนัก
2. ช่วยติดตามและประสานการจัดทำระบบสารสนเทศด้านระบบบุคลากร รวมทั้งระบบ UBU LMS ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ควรจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการติดตั้ง ประสิทธิภาพ ความครอบคลุมของพื้นที่ ความเสถียร ของระบบเครือข่ายที่สำนักรับผิดชอบ ให้ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และสร้างความเข้าอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เพื่อสะท้อนการรับรู้การใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบอย่างคุ้มค่า และตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมประจำปี
2. ขอให้ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ว่าเชื่อมโยงกับระบบ VOIP ได้หรือไม่ มีค่าใช้จ่ายเท่าใด เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. ขอให้พิจารณาการใช้พื้นที่ภายในอาคารสำหรับห้องที่ยังว่างอยู่ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่มีอยู่คุ้มค่า และรองรับกับความต้องการของผู้รับบริการ
สำนักงานเลขานุการ :
1. พิจารณากำหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณจุดรวมพล เพื่อไม่ให้มีรถมาจอดบริเวณนั้น

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)ทั้งนี้มอบฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ (e-Exam) ปี 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นรายงานผลการดำเนินงานเตรียมการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ (e-Exam) ปี 2564 ทั้งนี้มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานผลการดำเนินงานการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบผลประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก และกำหนดการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินระดับสำนัก ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ มอบรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ และงานแผนงบประมาณและสารสนเทศ จัดประชุมและสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานในปี 2564 เพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตร มาส 1 โดยขอให้พิจารณาปรับแก้ไขผู้รับผิดชอบแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้
1) ผู้รับผิดชอบให้มีทั้งระดับ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย/งานหรือบุคคล
2) แผนในข้อ 3.ด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์และสาธารณูปโภค ให้มีผู้รับผิดชอบดังนี้
ลิฟต์ ผู้รับผิดชอบคือ สำนักงานเลขานุการ/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เครื่องปรับอากาศ ผู้รับผิดชอบคือ สำนักงานเลขานุการ/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผู้รับผิดชอบคือ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย/หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 แผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ :
1) การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 25 มกราคม
2564
2) ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 1
3) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทั้ง ขอให้ทุกฝ่ายศึกษาและทำความเข้าใจและดำเนินการตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอ ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสำนักบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ขอให้พิจารณาดำเนินการดังนี้
1) ขอให้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ Business Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการรับและจ่ายเงินของสำนักต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 (ร่าง)แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง)แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนที่สำนักเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ทั้งนี้ มอบเจ้าของเรื่องนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 แผนพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์นำเสนอ ทั้งนี้มอบเจ้าของเรื่องตอบกลับไปยังสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.4 แนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนัก ทั้งนี้ควรกำหนดขอบเขตหรือเงื่อนไขการเขียนเสนอโครงงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรทราบด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.5 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ.ศ. 2564-2567

มติที่ประชุม : 1) รับทราบแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง เงินประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และเห็นชอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังที่พึงมี ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2) เห็นชอบ (ร่าง)แผนพัฒนาบุคลากร และกรอบอัตรากำลังและความก้าวหน้าในสายงาน ของสำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) ในเบื้องต้น ทั้งนี้มอบผู้รับผิดชอบนำเสนอ/สร้างความเข้าใจ/และรับฟังข้อเสนอแนะร่วมกันอีกครั้งในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี(ภาคฤดูร้อน) พร้อมปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ แล้วจึงถือใช้เป็นแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (2/2564) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ