ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 2/2564 พิเศษ

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้มอบทุกฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 กำหนดการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564

มติที่ประชุม : กำหนดการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564 และมอบทุกฝ่ายเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินโดยทั่วกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 มกราคม 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ขอให้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงิน E- payment ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ และเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบการอนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้มอบงานบริหารทั่วไปประสานและดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติ และมอบงานแผนงบประมาณและสารสนเทศจัดทำรายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ และเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.4 การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังที่พึงมี ของบุคลากรสายสนับสนุน

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ