ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 3/2564

เมื่อ 25 มีนาคม 2564

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 ต่อที่ประชุมคณtกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โดยมอบทุกฝ่ายส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 รายงานผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างสำนักและการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างสำนักและการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยฝ่ายบริหารจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2564 (วาระพิเศษ)
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
-
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้จัดทำร่างการใช้ username ใน google เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดเป็นนโยบายต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ผ่านมา โดยให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอและของคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงานในทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 ทั้งนี้ มอบรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ มีการกำกับติดตามการดำเนินงานและการรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แผนปรับปรุงควบคุมภายใน ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 ทั้งนี้ มอบรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ มีการกำกับติดตามการดำเนินงานและการรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
แนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติครั้งที่ 2 การเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) ประเด็นการสัมมนา (ภายในสำนักฯ วันที่ 3 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2564)
1.1)การทบทวนแผนกลยุทธ์ของสำนัก
1.2) ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.3) จัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) สัมมนาและศึกษาดูงาน (ภายนอกสำนักฯ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2564)
2.1) ศึกษาดูงาน ช่วงเช้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันวิทยสิริเมธี Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC) เป็น graduate research intensive university ตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ (Wangchan Valley) ตำบลป่ายุบ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม จ.ระยอง
2.2) กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ของทีม เข้าพักที่ อ.ขลุง จังหวัดจันทบุรี สรุป นำเสนอ แลกเปลี่ยนการพัฒนา/การให้บริการของสำนัก
3) การเตรียมงาน
3.1) ประสานเรื่องที่พักและอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์)
3.2) ประสานงานการขออนุมัติโครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย การศึกษาดูงาน (สำนักงานเลขานุการ)
3.3) จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในองค์การ (ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง)
3.4) การสัมมนาภายในสำนัก (งานแผนงบประมาณและสารสนเทศ)
4) การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการสร้างสุของค์กร
4.1) มอบสำนักงานเลขานุการ ตรวจสอบงบประมาณเพื่อจัดทำเสื้อทีมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร ในการศึกษาดูงานและกิจกรรมอื่นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กรของสำนัก
4.2) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดตั้งชมรมต่างๆ ของบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนชมรมละ 10,000 บาท/ปี (เงื่อนไขมีบุคลากรอย่างน้อยร่วมกัน 5 หน่วยงาน และอย่างน้อย 10 คน)
4.3) การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างสุของค์กรของสำนัก
4.3.1) กิจกรรม Birthday Surprise ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร
4.3.2) กิจกรรม face book live UBU2You การให้บริการของสำนักฯ
4.3.3) กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรสำนัก ในเดือนมิถุนายน 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564
2) ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2
ทั้งนี้ มอบรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ มีการกำกับติดตามการดำเนินงานและการรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ทั้งนี้มอบรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบกำกับติดตามการดำเนินงานและการรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 รายงานผลการดำเนินงานการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็ก ทรอกนิกส์ (e-Exam) ปี 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
กำหนดวันประชุมซักซ้อม :
1) วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30-16.30 ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ. ณ ห้องประชุม 4C 05
2) วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00-16.30 น.ประชุมซักซ้อมเสมือนจริง ณ ห้องปฏิบัติการ 1C 15-16
3) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะทำงาน อัตราการเบิกจ่าย วันปกติ 4 วัน วันหยุด 2 วัน
4) ประสานสอบถามเจ้าหน้าที่ ก.พ. ดังนี้
4.1) เกี่ยวกับข้อสอบสำรอง เหมือนปีที่แล้วหรือไม่
4.2) การส่งรายชื่อผู้เข้าสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.3) ขอระเบียบการสอบ/คู่มือการสอบ จาก ก.พ.
5) ประสานแจ้ง รปภ. ติดป้ายบอกทาง สนามสอบ ปิดเส้นทาง วันที่ 1 เม.ย.64
6) ประสานการจัดทำบัตรประจำตัวกรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน และบัตรอนุญาตเข้าออก บัตรจอดรถ
ตรวจสุขภาพประจำปี ต้นเดือนมิถุนายน 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็ก
ทรอกนิกส์ (e-Exam) ปี 2564 ทั้งนี้ มอบรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ มีการกำกับติดตามการดำเนินงานและการรายงานให้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 โดยมอบสำนักงานเลขานุการประสานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 28 กุมภาพันธ์ 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ มอบรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : 1) เห็นชอบการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รายการ ได้แก่
1.1) ติดตั้ั้งระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เป็นเงิน 50,000 บาท
1.2) เครื่ื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท
1.3) เครื่องปรับอากาศ 30000 BTU จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท
1.4) จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิ้ว จำนวน 10 จอๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 425,000 บาท
2) มอบผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ดังนี้
2.1) รายการที่ 1.1) และ 1.3) มอบสำนักงานเลขานุการ
2.2) รายการที่ 1.2) และ 1.4) มอบฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
2.3) ส่งข้อมูลและเอกสารประกอบให้งานแผนงบประมาณและสารสนเทศ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้
(1) รายงานทางการเงิน หรือผลการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ขออนุมัติในรอบปีที่ผ่านมา
(2) งบประมาณคงเหลือในแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการ
(3) ชื่อ-รหัส กิจกรรม และจ านวนเงิน
(4) กรณี รายการครุภัณฑ์ ใบเสนอราคา อย่างน้อย 3 ร้าน
(5) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
(6) เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น ๆ(ถ้ามี)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ