ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 4/2564

เมื่อ 30 เมษายน 2564

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2564

มติที่ประชุม : 1) รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.
2) มอบทุกฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานของฝ่าย รวมทั้งรายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมา ในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ต่อไป
3) มอบฝ่ายเลขานุการประสานการเสนอวาระต่อที่ประชุม กบม. เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 จัดทำโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบการจัดทำโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งหากได้รับการอนุมัติแล้วจักได้แจ้งให้ทราบพร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ จักได้มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.4 ตัวขี้วัดและค่าเป้าหมายในนโยบายด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564-2565

มติที่ประชุม : รับทราบตัวขี้วัดและค่าเป้าหมายในนโยบายด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564-2565 ทั้งนี้ มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัดและมอบรองผู้อำนวยการฯ กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 3/2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. เรื่อง UBU LMS ขอให้พิจารณาทำบันทึกข้อความแจ้งสถานะการดำเนินงานในระบบว่าแต่ละคณะมีรายวิชาอะไรบ้าง มีความสมบูรณ์หรือไม่อย่างไร เพื่อให้คณะมีการดำเนินการตาม KPI และปรับปรุงในส่วนของตนเองต่อไป
2. เรื่องระบบลาออนไลน์ ขอให้มีการติดตามช่วยเหลือสนับสนุนการเข้าใช้ระบบให้แก่หน่วยงานนำร่อง และหน่วยงานที่สมัครใจเข้าร่วมใช้ระบบ พร้อมรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
3. ในส่วนของรายงาน platform สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ขอให้มีวันที่กำกับรายงานสถานะการใช้งานไว้ด้วย เพื่อให้รายงานจำนวนการเข้าใช้งาน และการใช้งานจริงสอดคล้องและใกล้เคียงกัน
4. ในส่วนของระบบลาออนไลน์ ในส่วนของสำนักฯ กำหนดให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมอบงานบุคคลประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบต่อไป
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้ติดตามการส่งมอบครุภัณฑ์ในรายการ access point เพื่อให้สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษา
2. สำหรับการใช้งาน Microsoft ขอให้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อรองรับการจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้เร่งรัดการบริการวิชาการโดยเฉพาะให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล

สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบการเริ่มใช้งานระบบลาออนไลน์ ในส่วนของสำนักฯ กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
2. ขอให้ประสานการนัดประชุมหารือติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการใช้งานระบบครุภัณฑ์ในระบบ dms
3. ขอให้ประสานกับฝ่ายพัฒนาเครือข่าย เพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าในห้องควบคุมสวิชต์ ชั้น 1
4. ขอให้ประสานการนำเสนอการทบทวนแบบรูปและประมาณการราคาค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ วงเงิน 1,000,000 บาท เพื่อประชุมหารือและทำความเข้าใจร่วมกับผู้ออกแบบ

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 และแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 และเห็นชอบแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้ มอบฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการและรายงานให้เป็นไปตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 รายงานผลการดำเนินการเตรียมการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นรายงานผลการดำเนินการเตรียมการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564 ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อจักได้รวบรวมเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานกิจกรรมการให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 1/2564 และรับทราบการเลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหมวด 3 และหมวด 6 ระดับมหาวิทยาลัย คณะ/สำนัก ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานและรายงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานและรายงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
1) การปรับปรุงข้อมูลงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อการให้บริการ
2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 เมษายน
2564
ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานและรายงานให้เป็นไปตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง
3) เห็นชอบให้ปรับวงเงินเหลือจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินเหลือจ่ายสุทธิ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
และลำดับความสำคัญ ลำดับที่ 1) ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ 2. จอคอมพิวเตอร์ 3. เครื่องปรับอากาศ 4. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
โดยมอบงานแผนฯ ประสานและดำเนินการปรับแผนฯ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 มีนาคม 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ เร่งรัดการดำเนินการและรายงานให้เป็นไปตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 12.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ