ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 5/2564

เมื่อ 21 พฤษภาคม 2564

ห้องประชุม 4C 05

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2564

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2564 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายส่งข้อมูลรายงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการที่ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 ความคืบหน้าการลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันเชื้อไว้รัสโควิท 19 ของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบความคืบหน้าการลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันเชื้อไว้รัสโควิท 19 ของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประสานงานมีการประสาน/ประชาสัมพันธ์/สร้างความเข้าใจ และทำระบบแจ้งเตือนโดยตรงไปยังบุคลากรเพื่อรับทราบความคืบหน้าและมีความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 4/2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 4/2564 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้พิจารณาการจัดรูปแบบการนำเสนอ content บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ให้มีรูปแบบเดียวกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา บุคลากร ผู้รับบริการ ต่างๆ สามารถสืบค้นได้ง่าย และดึงดูดความสนใจยิ่งขึ้น
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่ผู้รับบริการควรทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการยิ่งขึ้น
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่ผู้รับบริการควรทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการยิ่งขึ้น
2. ขอให้เร่งรัดแผนการฝึกอบรมรายปี และแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
สำนักงานเลขานุการ :
1. ประสานและดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และรายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และรายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 รายงานผลการดำเนินการเตรียมการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการเตรียมการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564 และขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานไปยังมหาวิทยาลัยตามแผนงานที่กำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 ประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบรายละเอียดเนื้อหาการบรรยายโครงการฯ หมวด 3 ลูกค้า และเห็นชอบ (ร่าง)โครงร่างองค์กร(OP)
ทั้งนี้ ขอให้รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย กำกับติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัด พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานของสำนักฯ อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และผลการดำเนินงานกิจกรรม : การทบทวนแผนกลยุทธ์ระดับสำนักเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ทั้งนี้ ขอให้รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย กำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 เมษายน 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ มอบรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย กำกับ ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 12.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ