ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 9/2560

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560

ห้องประชุม 1C 08 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 10.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สรุปรายละเอียดค่ากระแสไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
มอบคุณวิชิตบันทึกข้อมูลมิตเตอร์....

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

1.2 แจ้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ UBUFMIS

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายรองผู้อำนวยการที่ดูและฝ่าย เป็นผู้กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.4 สรุปผลดูแลรักษาระบบลิฟท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบคุณวิชิต จัดทำทะเบียนประวัติการซ่อม..

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

1.5 Username และ password ระบบกล้องวงจรปิด

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ควรกำหนดสิทธิ์แต่ละลำดับช้ัน

มติที่ประชุม : รับทราบและทราบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2560 และครั้งที่ 8/2560 (วาระพิเศษ)

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 3)รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

3.1 4)รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเลขานุการ

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.1 รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.1 1)รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

3.1 2)รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

3.2 การเตรียมการของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : รับทราบ นัดประชุมฝ่าย 12 ธ.ค. 60 เวลา 10.00 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 แผนการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้ผู้รับผิดชอบนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของแต่ละฝ่าย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
2. ขอให้ผู้รับผิดชอบทุกฝ่าย นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปประกอบการรจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของทุกฝ่าย
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสำนักฯ ที่ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนือง

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเบื้องต้น เนื่องจากเป็นการดำเนินการจัดทำแผนจากแนวทางการดำเนินงานเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอและจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม : ้เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอและจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำโครงการสร้างเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560และแผนการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : 1) รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2) รับทราบและเห็นชอบแนวทางการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับกิจกรรมในโครงการขอให้มีการหารือร่วมกับบุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอีกครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.8 การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.9 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 10/2560)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ เลขานุการที่ประชุม