ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 7/2564

เมื่อ 25 มิถุนายน 2564

ห้องประชุม 4C 05

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 5/2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2564 (วาระพิเศษ)

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดการเก็บรายงานการใช้งานในระบบ UBU LMS เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการใช้งาน
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้การติดตามการส่งมอบ AP เพื่อให้ทันกับการรองรับการใช้งานของผู้รับบริการต่อไป
2. ขอให้ติดตามการใช้งาน Microsoft อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีปริมาณการใช้งานของบุคลากรและนักศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสะท้อนถึงความคุ้มค่ากับการลงทุนและงบประมาณที่จัดหา
3. ขอให้พิจารณาปรับปรุงความเร็วของอินเตอร์เน็ตในโซนหอพัก เพื่อรองรับการใช้งานของนักศึกษาในช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้ตอบสนองต่อความต้องการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ขอให้พิจารณาการเสนอจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟของสำนัก เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้เร่งรัดการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี ให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง
2. ขอให้เร่งรัดการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้เป็นไปตามแผน และมีการแจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง
3. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการรายงานผลการดำเนินการจัดสอบ e Exam ประจำปี 2563 และ 2564 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อจักได้รายงานไปยังมหาวิทยาลัยตามกำหนดต่อไป
4. ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมการใช้ห้องหรือพื้นที่ให้บริการต่างๆ ให้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันโควิท เพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
5. ขอให้พิจารณาการวางระบบกล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ุุ6. ขอรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ ช่วยดูแลการดำเนินการตามข้อ 1 - 5 รวมทั้งการบริหารจัดการและจัดระบบการรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินการต่อไป
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้เร่งรัดการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (พัสดุ)
2. ขอให้จัดประชุมกรรมการบริหารบุคคลของสำนักฯ เพื่อหารือเรื่องการกำหนด TOR งานจ้างเหมาปฏิบัติงาน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
3. ขอให้เสนอแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการลาออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนต่อไป
4. ขอให้ประสานการจัดทำ TOR และเสนอราคาป้ายสำนัก โดยอาจหาข้อมูลจากผู้รับจ้างของคณะบริหารศาสตร์


มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา และมอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และรายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และรายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบมีการดำเนินงานตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบกรอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องระดับสำนักในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และเห็นชอบงบประมาณและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตาม
ตามประกาศที่กำหนด โดยมอบหัวหน้าฝ่ายและผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 โดยให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ขอให้พิจารณาปรับแบบฟอร์มการรายงานในส่วนของ KPI เดียวกัน แต่ต้องรายงานหลายส่วน ให้มีการรายงานเป็นครั้งเดียว เพื่อให้การรายงานไม่ซ้ำซ้อนและลดขั้นตอน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
1) แผนงบประมาณรายจ่ายที่ไดรับอนุมัติ(เพิ่มเติม) และผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564
2) ความเชื่อมโยงโครงการหลักและตัวชี้วัดเพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565
โดยขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการให้เป็นไปตามแผนรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการคืนเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ e Exam ไปยังมหาวิทยาลัย เนื่องจากการดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการปรับงบประมาณในเบื้องต้น หากมีงบประมาณจากประมาณการรายรับของสำนักเพียงพอ ดังนี้
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
1. ปรับรายการที่ 10 จากค่าครุภัณฑ์ เป็นค่าใช้สอย เนื่องจากเป็นการต่ออายุลิขสิทธิ์และใช้ Account เดิม
สำนักงานเลขานุการ
2. รายการป้ายสำนัก ขอเพิ่มเป็นวงเงินงบประมาณเป็น 130,000 บาท (เพิ่ม 80,000 บาท)
3. รายการเครื่องเป่าลมใบไม้ ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณเป็น 23,000 บาท (เพิ่ม 3,000 บาท)
4. รายการโต๊ะ-เก้าอี้สนาม ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณเป็น 56,000 บาท (เพิ่ม 6,000 บาท)
5. รายการมุงหลังคาไพเบอร์กลาส ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณเป็น 85,000 บาท (เพิ่ม 25,000 บาท)
6. ขอให้พิจารณารายการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 วงเงิน 200,000 บาท ว่าเป็นค่าใช้สอย หรือค่าสิ่งก่อสร้าง (มีแบบรูปและราคากลางแล้ว)
โดยมอบฝ่ายและผู้รับผิดชอบรายการงบลงทุน จัดทำรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่องานแผนงบประมาณและสารสนเทศ จัดได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลในภาพรวมของสำนักฯ และจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ