ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 10/2560

เมื่อ 20 ธันวาคม 2560

ห้องประชุม 3C 06 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. จัดทำรายละเอียดสรุปรายงานโครงการฯประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 สรุปรายละเอียดค่ากระแสไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และกำหนดวิธีการหรือกิจกรรมการประหยัดพลังงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

1.3 การส่งมอบภาระงาน ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

มติที่ประชุม : รับทราบ ทั้งนี้สำนักจะได้มีการขออนุมัติกรอบเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.4 แบบฟอร์มการขอดูกล้องวงจรปิด CCTV

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้ปรับปรุงแบบฟอร์มให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม : รับทราบการกำหนดแบบฟอร์มการขอดูกล้องวงจรปิด CCTV ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

1.5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ "UBU-UH 2018 Project"

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ขอให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งกำหนดการล่วงหน้า เพื่อเตรียมตัวและจัดเวลาให้สามารถเข้าร่วมได้ตลอดโครงการ

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการและพร้อมเตรียมการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ "UBU-UH 2018 Project"

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 8/2560 (วาระพิเศษ) และครั้งที่ 9/2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้จัดรูปแบบหน้าและปรับหน้าที่เป็นตารางให้เรียบร้อย

มติที่ประชุม : 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 8/2560 (วาระพิเศษ) โดยไม่มีการแก้ไข
2. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 9/2560 โดยมีการแก้ไขมติที่ประชุม
ชื่อผู้เข้าประชุม ของฝ่ายเครือข่าย(คุณสุรศักดิ์)
วาระที่ 3.7 เพิ่มส่วนของภาพตารางคะแนน
วาระที่ 3.8 เพิ่มมติ...เกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยง
วาระที่ 3.9 เพิ่มมติ...
วาระที่ 5.2 เพิ่มเติมมติที่ประชุม...

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
แนวทางการประเมินคณะกรรมการของสำนักปี 2561
-กำหนดประเมิน อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
-แบบประเมิน ขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
-กลุ่มผู้ประเมิน อยู่ระหว่างพิจารณา

มติที่ประชุม : 1. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. รับทราบผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้รายงานผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตามเวลาที่กำหนด
3. เห็นชอบบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน(ข้อเสนอแนะ) และเห็นชอบแบบสอบถามกรรมการของสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. เห็นชอบข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา
5. เห็นชอบ(ร่าง)แบบประเมินคณะกรรมการของสำนัก ทั้งนี้ มอบให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะภายในวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค. 60

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.2 การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ในส่วนของประเด็นความเสี่ยงที่ 5 ให้จัดทำเป็นระบบการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งเพิ่มเติมวิธีการจัดการประเด็นความเสี่ยงในส่วนของสำนักเลขานุการ(ธุรการ) โดยจัดทำเป็นขั้นตอน วิธีปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน

มติที่ประชุม : 1. รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1
2. ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นปัจจุบันตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามเสนอแนะ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : 1. รับทราบและเห็นชอบ สรุปรายละเอียดการผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
3. เห็นชอบข้อเสนอแนะ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานประจำปี 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง)รายงานประจำปี 2560 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.5 1) รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ให้ทดลองใช้ระบบการลงเวลาปฏิบัติงานผ่าน MyUBU เพื่อหาแนวทางปรับปรุง
2. หารือมหาวิทยาลัยเพื่อการแนวทางการใช้ระบบการลงเวลาปฏิบัติงานผ่าน MyUBU

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์และดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

3.5 2) รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ขอให้มีการรายงานสถิติการใช้งาน google ในการประชุมครั้งต่อไปตามเดิม

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและให้ดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

3.5 3) รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้เร่งรัดการจัดทำรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (TOR) ให้เป็นไปตามแผน (ทุกฝ่าย)
2. ขอให้ทุกฝ่ายมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและกำหนดเวลา

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และให้ดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

3.5 4) รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเลขานุการ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้ติดตามการดำเนินงานเรื่องการสำรวจครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 รายงานผลการตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอและจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ควรจัดทำข้อมูลเป็นเชิงสรุป เช่น คิดเป็นร้อยละ หรือ...

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอและจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ขอให้ผู้เกี่ยวข้องในการเสนอวาระต่อที่ประชุมมีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ในส่วนของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมอาจพิจารณาปรับช่องทางการประสานงานให้สามารถสื่อสารการประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยเน้นการดำเนินการตามระบบเป็นหลัก

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและมีการรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.8 สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
-ปัญหาเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ในห้องส่วนพระองค์ไม่มีปัญหา แต่ในปีถัดไปอาจพิจารณาเปลี่ยนขนาด
-ปลั๊กไฟเต้าเสียบอุปกรณ์ชำรุด ปีถัดไปอาจพิจารณาเดินสายไฟถาวร หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ (เครื่องนับจำนวนบัณฑิต)
- จำนวนบัณฑิตที่ฝ่ายจัดหาบัณฑิตแจ้งไม่แน่นอน จึงมีผลการนับค่าของเครื่องนับจำนวนบัณฑิต
-ฝ่ายเครือข่ายในภาพรวมเรียบร้อยดี แต่พบว่า TOT มาให้บริการ WIFI บริเวณเขตพิธี โดยไม่ได้ประสานผ่านทางสำนักฯ
-ระบบยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยดี

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบเข้าไปกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่ายให้เป็นปัจจุบันตามลิงก์ที่แชร์ให้ทุกฝ่าย เพื่อเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของฝ่ายต่อที่ประชุมคณะกรรมการในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.9 รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำโครงการสร้างเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. เห็นชอบในหลักการแนวทาการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ขอให้รับฟังความเห็นจากบุคลากรของสำนักและหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการแต่ละกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ เดือนพฤศจิกายน 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. เร่งรัดการดำเนินงานใน่สวนที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะและแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ให้พิจารณาการปรับชื่อรายการครุภัณฑ์ใหม่ให้มีควาสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง
2. ปรับชื่อรายการครุภัณฑ์ในรายการครุภัณฑ์ที่ 1
3. ในส่วนของรายการระบบประเมินการสอน ปรับยกไปวางแผนการดำเนินงานในส่วนของการใช้เงินเงินายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ในปีถัดไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลให้กับงานแผน งบประมาณและสารสเนทศเสนอต่อมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 1/2561)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 19 ม.ค. 2561เวลา 09.30 น. เนื่องจากมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ในวันที่ 11 ม.ค. 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 การจัดโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

มติที่ประชุม : รับทราบแนวทางการจัดโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์