ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 9/2564

เมื่อ 23 กรกฏาคม 2564

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital literacy)

มติที่ประชุม : ีรับทราบผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital literacy) ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมอบฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์จัดทำระบบเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเข้าถึงหรือสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งรายงานสถิติการเข้าร่วมรายคณะ/หน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 7)

มติที่ประชุม : รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 7) โดยมอบฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุงกำหนดมาตรการในการให้บริการใช้พื้นที่ห้องปฏบัติการ พื้นที่อ่านหนังสือ การจัดการเรียนการ การจัดอบรมต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผลงานการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม /R2R เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในโครงการ UBU-KM Fair 2021

มติที่ประชุม : รับทราบการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผลงานการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม /R2R เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในโครงการ UBU-KM Fair 2021 โดยมอบหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายช่วยประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรได้สร้างสรรค์ผลงานการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม /R2R เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในโครงการ UBU-KM Fair 2021 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 7/2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข มอบฝ่ายเลขานุการนำเข้าข้อมูลและรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564(วาระพิเศษ) และครั้งที่ 8/2564(วาระพิเศษ) ในระบบการประชุมให้ครบถ้วนและอ้างอิงได้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
สำนักงานเลขานุการ
1. จัดทำหนังสือติดตามการขออนุมัติกรอบอัตราความก้าวหน้าในสายงานในราย คุณจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิที่พึงมีไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2. นำเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการของสำนัก ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564
3. จัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม-กิจกรรมเข้าพรรษา โดยถวายเทียนวัดในชุมชน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564
4. ดูแลการดำเนินการประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างต่อเนื่อง
5. เร่งรัดการจัดทำแนวทางการใช้ระบบลาออนไลน์ของสำนักฯ
6. ดำเนินการปรับแบบประเมินโดยเพิ่มข้อคำถามในส่วนของสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 ข้อ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานประกันคุณภาพฯ แจ้งเวียน และปรับช่วงเวลาการประเมิน จาก 15-31 สิงหาคม 2564 เป็น 1-15 สิงหาคม 2564
7. ดำเนินการติดตามเร่งรัดการจัดทำแบบรูปและราคากลาง งานปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อการให้บริการ วงเงิน 1,000,000 บาท เพื่อจักได้เร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบต่อไป
8. ดำเนินการประสานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เพื่อเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ ประกอบการจัดซื้อต่อไป
9. ดำเนินการจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสวนหย่อมของสำนัก เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยขอคุณวิชิต คำพิภาค เป็นผู้พิจารณาขอบเขตงานจ้าง

มติที่ประชุม : ีรับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และรายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และรายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายละเอียดเนื้อหาหมวด 6 กระบวนการหลัก ข้อกำหนดและตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย และมอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และจัดส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์การจัดทำรายงานของสำนักฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 โดยมอบทุกฝ่ายดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 1)ข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ(เพิ่มเติม) 2)การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 และ 3)การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565(OKRs) โดยมอบทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและตัวชี้วัดที่รับผิดชอบพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 มิถุนายน 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัน 30 มิถุนายน 2564 โดยมอบทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยขอให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประจำสำนักฯ ดังนี้
1. ปรับข้อมูลตัวเลขโดยให้จุดทศนิยมตรงกัน (ไม่จัดกลาง)
2. เพิ่มเติมข้อมูลรายโครงการ
3. จัดทำข้อมูลเปรียเทียบทุกชุดข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
4. แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของสำนักกับมหาวิทยาลัย
5. งบเงินอุดหนุนที่เป็นค่าจ้างพนักงานและเงินประกันสังคม ควรจัดไว้ในหมวดงบบุคลากร เพื่อให้สะท้อนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
6. ควรนำประเด็นนโยบายการลดค่าธรรมเนียมการศึกษามาพิจารณาประกอบการจัดลำดับความสำคัญ หากจำเป็นต้องมีการปรับลดงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ