ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 10/2564

เมื่อ 27 สิงหาคม 2564

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital literacy)

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงาน ?พัฒนาทักษะการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)? ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และขอให้ปรับปรุงข้อมูลที่นำเสนอเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเป้าหมายที่จะพัฒนาทั้งหมด :จำนวนบุคลากรที่จะพัฒนาประจำปี : จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

มติที่ประชุม : รับทราบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ขอให้งานบุคคลติดตามการดำเนินงานและสื่อสารให้บุคลากรได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 9/2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้พิจารณาเพิ่มสถิติการให้บริการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อสะท้อนภารกิจที่ช่วยสนับสนุนแก่หน่วยงานภายในและภายนอก และภาพลักษณ์ที่ดีของฝ่ายและสำนัก
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาช่องทางการแจ้งอินเตอร์เน็ตของเอกชนเมื่อการใช้งานขัดข้องให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้สอดส่องและพิจารณาแก้ไขปัญหาหรือกำหนดมาตรการด้านความสะอาดภายในห้องปฏิบัติการและห้องที่ให้บริการแก่นักศึกษา เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป
สำนักงานเลขานุการ :
1. มอบสำนักงานเลขานุการรวบรวมสถิติเสียงของลูกค้าจาก Facebook fan page ของสำนัก โดยแยกตามภารกิจของแต่ละฝ่าย และให้ฝ่ายที่รับผิดชอบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน
2. ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุม 3C 12 เพื่อรองรับการประชุมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. ติดตามการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ชำรุด่ของฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
4. ประสานวิทยากรเพื่อจัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมดับเพลิงออนไลน์
5. ให้ชะลอกิจกรรมตรวจสุขภาพไปเป็นปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิท 19

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ผ่านมา โดยให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และรายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขคำอธิบายให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และรายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สำนัก และเห็นชอบรายละเอียดรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ มอบทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 2/2564 ในระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยมอบรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 ติดตามผลการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 กรกฎาคม 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 กรกฎาคม 2564 โดยมอบรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายเงินในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนและตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 กำหนดการส่งผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดการส่งผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564 ดังนี้
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ส่งแบบประเมิน (ปรับแบบประเมินส่วน 30% เพิ่มช่องการประเมินของหัวหน้าฝ่าย)
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ลงนามรับทราบผลการประเมิน
วันที่ 4-7 ตุลาคม 2564 อุทธรณ์ผลการประเมิน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 การเสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
2. นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ
โดยมอบฝ่ายเลขานุการจัดส่งรายชื่อและประวัติไปยังกองการเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ