ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 11/2564

เมื่อ 17 กันยายน 2564

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 10/2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมระบบ e booking ให้สามารถเก็บข้อมูลการขอใช้ห้องและเทคโนโลยีที่ใช้ อาจพิจารณาเก็บข้อมูลที่สะท้อนถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่รองรับการประชุมขนาดใหญ่ หรือการประชุมที่สำคัญๆ ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ เป็นต้น
2. ขอให้พิจารณาการเก็บข้อมูลที่ประหยัดได้จากการใช้ระบบ DMS เช่น มิติของงบประมาณ พลังงาน มลภาวะ ขั้นตอนงาน เป็นต้น
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาบริหารจัดการเก็บข้อมูลการใช้งาน google อาจปรับตัวกรองใหม่ เพื่อให้สะท้อนกับตัวชี้วัดที่สำนักได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้พิจารณาหลักเกณฑ์การยืม-คืนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อให้มีแนวปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
2. ขอให้พิจารณารายงานข้อมูลจำนวนเครื่องโทรศัพท์ VOIP แยกตามคณะ/หน่วยงาน และรายละเอียดหมายเลขของแต่ละ คณะ/หน่วยงาน ปีที่ได้มา เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้งานและการบำรุงรักษาต่อไป
3. ขอให้พิจารณารายงานข้อมูลจำนวนเครื่อง CCTV ที่ติดตั้งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ปีที่ได้มา เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้งานและการบำรุงรักษาต่อไป
4. ขอให้พิจารณาการจัดทำ 5 ส พร้อมมีมุมพักผ่อน สนทนา ในฝ่าย
5. ขอให้พิจารณาการจัดทำระบบการรับนักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ
6. ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลทุกฝ่ายเชิงเปรียบเทียบระหว่างปี (ทุกฝ่าย)
สำนักงานเลขานุการ :
1. มอบงานบุคคลประสานรายละเอียดเพื่อประกอบการดำเนินการจัดสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. ให้ดำเนินการแจ้งเวียนทุกฝ่ายเสนอรายชื่อบุคลากรดีเด่นภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ(วาระพิเศษ) ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2564 เพื่อส่งรายชื่อให้กองการเจ้าหน้าที่ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ต่อไป
3. ขอให้จัดทำสรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2/2564 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและใช้ประกอบการประเมินเลื่อนเงินรอบ 2 ปี 2564 และจัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และรวบรวมเป็นรูปเล่ม ต่อไป
4. ขอให้พิจารณาจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแชร์ไฟล์ข้อมูลให้ทุกฝ่ายกรอกข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564
5. ขอให้พิจารณาสร้างกลุ่มคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อการให้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ควบคุมงาน งานพัสดุ กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ขอให้จัดทำไฟล์ข้อมูลเพื่อแชร์ให้ทุกฝ่ายกรอกข้อมูลภาระงานที่จะมอบหมายการจ้างเหมาปฏิบัติงานและรวบรวมภายในวันที่ 24 กันยายน 2564มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยให้ผู้รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยงานบุคคลประสานและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯและกระบวนการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การประกันคุณภาพภายใน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
แก้ไขข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ ท้ายเอกสารประกอบการประชุมทุกหน้า

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สำนัก และเห็นชอบรายละเอียดรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ให้ฝ่ายที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบตัวบ่งชี้อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(OKRs) ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 สิงหาคม 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในโครงการที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ