ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 13/2564

เมื่อ 21 ตุลาคม 2564

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3C 10-11 ชั้น 3 โดย
1) ขอความร่วมมือผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์และร่วมรับฟัง รวมทั้งให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตามที่ได้รับการประสานไว้
2) มอบฝ่ายที่รับผิดชอบจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และระบบการประชุมออนไลน์
3) มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานผู้แทนนักศึกษาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีประสานผ่านสโมสรนักศึกษา จำนวน 5 คน ระดับบัณฑิตศึกษาประสานผ่านสำนักงานบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 กรอบอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบกรอบอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งนี้ มอบงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ นำไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับแผนกรอบอัตรากำลังของสำนักให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 11/2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

2.2 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 12/2564 (วาระพิเศษ)

มติที่ประชุม : รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 12/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้พิจารณาปรับข้อมูลวันลาสะสมในระบบลาออนไลน์ เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบและอ้างอิงได้
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้ปรับช่วงเวลาการอนุญาตให้บุคลากรกลุ่มจ้างเหมา เข้าใช้งานระบบต่างๆ ไม่เกินระยะเวลาในข้อตกลงการจ้าง


มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 แผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ :
1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ ค่อนข้างมาก จึงขอให้งานแผนฯ จัดทำรายละเอียดรายโครงการในรูปแบบไฟล์ excel เพื่อนำข้อมูลไปใช้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. เบื้องต้นเห็นชอบช่วงเวลาการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับสถานที่มอบสำนักงานเลขานุการสำรวจความต้องการจากบุคลากรของสำนักให้เหมาะสมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 กันยายน 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 กันยายน 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 รายงานประจำปี 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบโครงร่างรายงานประจำปี โดยมอบหมายหัวหน้าฝ่ายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลหรือนำเสนอผลการดำเนินงานตามที่งานแผนฯ แจ้งเวียนภายในต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ