ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 12/2564

เมื่อ 15 ตุลาคม 2564

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 11.30 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอชื่้อเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมอบงานบุคคลประสานและดำเนินการส่งรายชื่อพร้อมเอกสารไปยังกองการเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 11.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ