ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 6/2564

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2564

ห้องประชุม 1C 12 ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุม : รับทราบแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ มอบทุกฝ่ายดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 3

มติที่ประชุม : รับทราบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และเห็นชอบการปรับแผนและกำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่นำเสนอ โดยมอบงานแผนงบประมาณและสารสนเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมมอบทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ผู้จดรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ