ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 8/2564

เมื่อ 7 กรกฏาคม 2564

ห้องประชุม 1C 12 ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 16.00 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาแบบรูปและรายละเอียดเนื้องานปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้บริการ และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบแบบรูปและรายละเอียดเนื้องานปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้บริการ และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 4 รายการ ตามนี้ https://docs.google.com/document/d/1U1FH97rzHPpF_9JM2N4ZUggxQAnOap0Mxis53wQ7e2g/edit

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ