ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 1/2561

เมื่อ 30 มกราคม 2561

ห้องประชุม 3C 06 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 รายงานค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนธันวาคม 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. เตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานตามแบบฟอร์มของหน่วยตรวจสอบภายใน
2. ตารางรายงานการใช้ไฟฟ้า ควรเพิ่มเติมประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 2-5 ปี ด้วย
3. ควรมีประวัติหรือสถิติการใช้ไฟฟ้าระบบใหญ่ภายในอาคาร เช่น ระบบลิฟท์ ห้องสำรองไฟฟ้า เป็นต้น

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนธันวาคม 2560 และขอให้ดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

1.2 แผนการดำเนินงานการบำรุงรักษาลิฟท์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้ประสานกับงานพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง ลิฟท์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ ปี 2561 โดยด่วน
2. ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลในตารางรายงานว่า การเข้ามาบำรุงรักษาแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างทำอะไรไปบ้าง มีค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณหรือไม่ จำนวนเท่าใด เพื่อให้มีฐานข้อมูลในการตัดสินใจ วางแผนการบำรุงรักษาต่อไป
3. หากจำเป็นต้องเสนอให้กรรมการพิจารณา ให้บรรจุไว้ในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบแผนการดำเนินงานการบำรุงรักษาลิฟท์ และขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้นต่อไปโดยด่วนด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

1.3 ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำสำเนาหนังสือรับและหนังสือส่งออก รวมทั้งแนวทางการจัดทำเอกสารใบเสนอซื้อ/จ้าง

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้แจ้งเวียนซักซ้อมให้ทุกฝ่ายทราบและซักซ้อมบุคลากรในฝ่ายให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

มติที่ประชุม : รับทราบแนวทางในจัดทำสำเนาหนังสือรับและส่งออก รวมทั้งแนวทางการจัดทำเอกสารใบเสนอซื้อ/จ้าง และให้แจ้งเวียนซักซ้อมให้ทุกฝ่ายทราบเพื่อแจ้งเวียนและซักซ้อมบุคลากรในฝ่ายให้ทราบ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.4 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : รับทราบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

1.5 การแต่งตั้งคณะทำงานการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยในอนาคตโดยเทคโนโลยีดิจิทัล

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 รายงานค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนธันวาคม 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. เตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานตามแบบฟอร์มของหน่วยตรวจสอบภายใน
2. ตารางรายงานการใช้ไฟฟ้า ควรเพิ่มเติมประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 2-5 ปี ด้วย
3. ควรมีประวัติหรือสถิติการใช้ไฟฟ้าระบบใหญ่ภายในอาคาร เช่น ระบบลิฟท์ ห้องสำรองไฟฟ้า เป็นต้น

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนธันวาคม 2560 และขอให้ดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

1.2 แผนการดำเนินงานการบำรุงรักษาลิฟท์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้ประสานกับงานพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง ลิฟท์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ ปี 2561 โดยด่วน
2. ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลในตารางรายงานว่า การเข้ามาบำรุงรักษาแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างทำอะไรไปบ้าง มีค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณหรือไม่ จำนวนเท่าใด เพื่อให้มีฐานข้อมูลในการตัดสินใจ วางแผนการบำรุงรักษาต่อไป
3. หากจำเป็นต้องเสนอให้กรรมการพิจารณา ให้บรรจุไว้ในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบแผนการดำเนินงานการบำรุงรักษาลิฟท์ และขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้นต่อไปโดยด่วนด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

1.3 ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำสำเนาหนังสือรับและหนังสือส่งออก รวมทั้งแนวทางการจัดทำเอกสารใบเสนอซื้อ/จ้าง

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้แจ้งเวียนซักซ้อมให้ทุกฝ่ายทราบและซักซ้อมบุคลากรในฝ่ายให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

มติที่ประชุม : รับทราบแนวทางในจัดทำสำเนาหนังสือรับและส่งออก รวมทั้งแนวทางการจัดทำเอกสารใบเสนอซื้อ/จ้าง และให้แจ้งเวียนซักซ้อมให้ทุกฝ่ายทราบเพื่อแจ้งเวียนและซักซ้อมบุคลากรในฝ่ายให้ทราบ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.4 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : รับทราบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

1.5 การแต่งตั้งคณะทำงานการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยในอนาคตโดยเทคโนโลยีดิจิทัล

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
1. ขอให้ติดตามเรื่องระบบประเมินการสอนของงานวิชาการว่ามีความคืบหน้าอย่างไร และมีข้อสรุปอย่างไร ขอให้รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
2. ขอให้มีรายงานแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาระบบต่างๆ ว่ามีแนวทางหรือแผนการพัฒนาระบบใดบ้าง อย่างไร
3. กระบวนการจัดหาและส่งมอบครุภัณฑ์ประกอบระบบต่างๆ ก่อนการจัดสรรหรือติดตั้งครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ให้หน่วยงานต่างๆ ขอให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก่อน
4. ระบบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ขอให้มีการแจ้งประสานแผนการดำเนินการไปยังหน่วยงานนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบแผนการดำเนินงานและมีความเข้าใจตรงกัน
5. สำหรับห้อง Video conference ที่สำนักได้รับจัดสรรในปี 2561 มอบคุณอังคณา คุณรัชนี
คุณฉัตรชัย ช่วยพิจารณาและเป็นผู้ประสานการติดตั้งอุปกรณ์
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
1. ขอให้พิจารณาปรับแบบสอบถามความพึงพอใจปี 2561 ครั้งที่ 1 ให้สื่อสารที่ผู้ตอบสามารถเข้าใจได้ง่าย
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
1. ขอให้เร่งรัดการจัดทำแผนและหลักสูตรการจัดฝึกอบรมในงบบูรณาการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. สำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ปี 2561 ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. ให้ฝ่ายพิจารณากำหนดรายการครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องมีในห้อง Smart Learning ชั้น 1 เพื่อบรรจุไว้ในแผนงบประมาณ และเตรียมพร้อมเปิดให้บริการแก่นักศึกษาต่อไป
สำนักงานเลขานุการ
1. ขอให้มีการประชุมกรรมการชุดต่างๆ เพื่อไม่ให้กระจุกตัวช่วงปลายปี
2. การรายงาน QA ความเสี่ยง ตัวชี้วัดโครงการ ขอให้ใช้ตารางเดิมจนถึงสิ้นปี

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ โดยขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการข้างต้นต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอและจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในปีที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. สำหรับแผนการปรับปรุง ขอให้ผู้เกี่ยวข้องในการเสนอวาระรายงานต่างๆ ในเชิงเปรียบเทียบให้เห็นภาพ โดยเปรียบเทียบกับรอบที่ผ่านมาเป็นไตรมาส

มติที่ประชุม : 1. รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนัก ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) สำหรับในส่วนของแผนในข้อ 2 ขอให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการเสนอ
2. รับทราบและเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. กำหนดช่วงเวลาการประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม
2561
4. สำหรับกลุ่มผู้ประเมินสำหรับกลุ่มนักศึกษา หากสำนักไม่มีกลุ่มนี้ให้ตัดออก เหลือเพียงกลุ่มคณะกรรมการประจำสำนักและบุคลากรเท่านั้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม : 1. รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
2. เห็นชอบการทบทวนแบบสอบถามในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างแบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้ง 4 ฝ่าย
3. กำหนดการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และรายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในช่วงวันที่ 12-23 กุมภาาพันธ์ 2561 และกำหนดรายงานผลการประเมินในเดือนมีนาคม 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แก้ไขแบบฟอร์ม ขอดูหรือขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เนื่องจากการขอดูหรือขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ จึงมอบคุณวิชิต คำพิภาค ประสานไปยังสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิ่ดชอบโครงการต่างๆ ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 ขออนุมัติงบประมาณเพื่อบำรุงรักษาลิฟท์

มติที่ประชุม : ไม่อนุมัติ เนื่องจากยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาลิฟท์ เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอ จึงขอให้ผู้เสนอวาระจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินการ ประวัติหรือความเป็นมา รวมทั้งเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และงบประมาณเทียบเคียงจากหน่วยงานอื่นหรือผู้รับจ้างรายอื่นๆ เป็นต้น เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

4.3 ขออนุมัติงบประมาณ เพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบตัดต่อไฟฟ้าอัตโนมัติ

มติที่ประชุม : ไม่อนุมัติ เนื่องจากยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบตัดต่อไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอ จึงขอให้ผู้เสนอวาระจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินการ ประวัติหรือความเป็นมา รวมทั้งเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และงบประมาณเทียบเคียงจากหน่วยงานอื่นหรือผู้รับจ้างรายอื่นๆ เป็นต้น เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

4.4 การให้บริการระยะไกลภายในมหาวิทยาลัยด้วยระบบ @Remote ของบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

มติที่ประชุม : ไม่เห็นชอบ เนื่องจากผู้ขออนุมัติเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินกิจการเพื่อมุ่งหวังผลกำไร มิใช่เป็นการให้บริการแก่หน่วยงานภายในและชุมชนตามภารกิจของสำนักฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

4.5 ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เปิดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการโดยให้ปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัฒนาซอฟแวร์ จำนวน 2 อัตรา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2/2561)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2/2561) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยขอให้ประสานกับรองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่านด้วยว่าสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 แนวทางการแจ้งเวียน/รับทราบ และดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการประจำสำนักฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ