ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 14/2564

เมื่อ 27 ธันวาคม 2564

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการปีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการปีใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565 โดยมอบสำนักงานเลขานุการประสานและอำนวยการพร้อมประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 13/2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้พิจารณาให้การสนับสนุนระบบ UBU LMS เพื่อรองรับการจัดสอบออนไลน์ ให้มีความเสถียรและรองรับกับผู้ใช้งานต่อไป
2. ขอให้พิจารณานำการสม้ครเข้าร่วมโครงการ Digital literacy ในระบบ UBU LMS เพื่อให้ใช้ระบบที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาให้การสนับสนุนระบบออนไลน์ต่างๆ ให้พร้อมรองรับกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมรายงานที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (ทุกฝ่าย) เพื่อตอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจนขึ้น

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงานในทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
และเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ(Improvement Plan) ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้มอบฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 พฤศจิกายน 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบมีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2565 - 2569)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เพิ่มเติมความเชื่อมโยงของแต่ละโครงการในส่วนของเสาหลักที่ 4 เนื่องจากแต่ละโครงการมีความหลากหลาย และเชื่อมโยงกับหลายยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับสำนักและมหาวิทยาลัย
2. ขอให้ปรับคำว่าสร้างภาพลักษณ์ เป็นภาพลักษณ์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ(ร่าง)แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ(ร่าง)แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ.ศ. 2566 - 2570 ทั้งนี้มอบคณะกรรมการแผนฯ ของสำนัก นัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)แผนกลยุทธ์ฯ ดังกล่าว ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ก่อนเสนอไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การหมดวาระของคณะกรรมการบริหารสำนักชุดปัจจุบัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ปรับรูปแบบการสรรหากรรมการบริหารสำนักในส่วนของผู้แทนบุคลากรจากเดิมบุคลากรทั้งสำนักเลือกผู้แทนจำนวน 3 คน เป็นให้แต่ละฝ่ายเลือกผู้แทนของฝ่ายๆ ละ 1 คน รวม 4 คน โดยมอบสำนักงานเลขานุการเป็นผู้ประสานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 12.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ