ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 1/2565

เมื่อ 21 มกราคม 2565

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 14/2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
-
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้เสนอข้อมูลการใช้ account ทั้งหมดแยกตามคณะ/หน่วยงาน/สถานะของบุคลากร เพื่อให้ข้อมูลสะท้อนกับจำนวนผู้ใช้จริง และร้อยละของการใช้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ควรสร้างความเข้าใจ/วิธีการใช้งาน เพื่อสร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์การใช้งาน mail ubu
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้พิจารณายกร่างประกาศหลักเกณฑ์การยืม-คืน อุปกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ขอให้พิจารณาจุดติดตั้งจอนับจำนวนผู้มารับบริการอีกครั้ง เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
3. ขอให้พิจารณาปรับพื้นที่ห้อง smart learning เพื่อรองรับการให้บริการแก่นักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท 19
สำนักงานเลขานุการ :
1. มอบสำนักงานเลขานุการจัดพื้นที่ให้บริการบริเวณภายนอกอาคารให้เพียงพอ
2. นัดประชุมส่งมอบงานด้านพัสดุ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
3. นัดประชุมเพื่อทบทวนแบบสอบถามและวิธีประเมินความพึงพอใจฯ ปี 2565 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
4. มอบสำนักงานประสานการเตรียมการสอบ B-net ในส่วนของการขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า และยืมเต็นท์ 2 หลัง พร้อมเจ้าหน้าที่เก็บ/กาง จำนวน 4 คน
5. ประสานการปรับภูมิทัศน์ด้านโรงจอดรถเก่า ในส่วนเนื้องานที่นอกเหนือจากที่คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการแล้ว
ุ6. ให้จัดทำเกณฑ์การประเมินเพื่อเพิ่มค่าจ้างทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบและตั้งงบประมาณในปี 2566 ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ทั้งนี้ให้ทุกฝ่ายพิจารณานำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 ประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : รับทราบผลการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2564 และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินระดับสำนัก ครั้งที่ 1/2565 โดยมอบงานแผนงบประมาณและสารสนเทศ และทุกฝ่ายกำกับติดตาม และมีการดำเนินการและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ควรแสดงจำนวนร้อยละของแผนที่ตั้งไว้เพื่อเปรียบเทียบกับจำนวนร้อยละที่เบิกจ่ายได้จริง

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 โดยมอบทุกฝ่ายกำกับติดตามให้มีการดำเนินการและรายงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการที่มีร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นศูนย์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 ธันวาคม 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
มอบฝ่ายเลขานุการพิจารณาปรับรูปแบบการนำเสนอรายงานให้กระชับขึ้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 (ร่าง) รายงานประจำปี 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ(ร่าง)รายงานประจำปี 2564 ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมอบงานแผนงบประมาณและสารสนเทศประสานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมคำสั่งคณะกรรมการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทุกคณะ เพื่อรวบรวมคำสั่งเป็นคำสั่งเดียว โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. ผู้อำนวยการสำนัก เป็นที่ปรึกษา
2. รองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน เป็นประธานคนที่ 1 และ 2
3. หัวน้าฝ่ายทุกฝ่ายเป็นกรรมการ
4. เจ้าของเรื่อง/โครงการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
5. ผู้แทนบุคลากรฝ่ายละ 1 คน เป็นกรรมการ
และยกร่างคำสั่งพร้อมยกเลิกคำสั่งเก่าต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ