ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 2/2565

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 1/2565

มติที่ประชุม : รับรองรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. สำหรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องทำคู่ขนานกับระบบเดิมไปพลางก่อน โดยขอให้ฝ่ายทยอยปรับ/เพิ่มเติม เมนูการใช้งานระบบ ตามที่ผู้ทดสอบระบบแจ้งเป็นระยะ เพื่อให้รองรับกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
2. ระบบเก็บข้อมูลผลงาน/รางวัล ที่มหาวิทยาลัย/บุคลากรได้รับ ขอให้ปรับเพิ่มให้คณะ/สำนัก สามารถบันทึกข้อมูลในส่วนของคณะ/สำนักได้ เพื่อเป็นภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยและเป็นระบบเดียวกัน
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาการจัดห้องสำนักงานของฝ่าย เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของสำนักให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้แจ้งผู้เข้าระบบจองออนไลน์ (e-booking) หากมีการตรวจ ATK ให้แก่นักศึกษา/อาจารย์ ขอให้จัดเก็บเศษขยะเป็นประเภทขยะอันตรายให้เรียบร้อย ไม่ให้ปะปนกับขยะปกติ
2. ขอให้นัดชมรม e-sport และผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงห้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วและเข้าใจตรงกัน
สำนักงานเลขานุการ :
1. กำชับงานพัสดุ ให้คัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิท 19 สำหรับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ที่มาส่งของ/ติดตั้ง อย่างเคร่งครัด พร้อมแจ้งกำชับ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เก็บเศษวัสดุอุปกรณ์และทำความสะอาดจุดที่มาส่งมอบ/ติดตั้งอุปกรณ์ ให้เรียบร้อย ตามมาตรการของสำนักที่เคยแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติไว้แล้ว
2. กำชับ รปภ. ก่อนอนุญาตให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้นั่งรอด้านนอกและแจ้งงานพัสดุมาเจรจาและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการก่อน จึงให้เข้าภายในอาคารได้โดยต้องแลกบัตรก่อนทุกครั้ง
3. จัดพื้นที่ตรวจ ATK และจัดถังขยะอันตราย(ถุงสีแดง) ไว้บริเวณหน้าสำนัก โดยไม่อนุญาตให้ตรวจ ATK ภายในอาคาร
4. ให้จัดทำ(ร่าง)คำสั่งคณะกรรมการของสำนักทุกคณะให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนเสนอลงนามในคำสั่ง
5. ประสานและดำเนินการจัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
ภาพรวม :
ขอให้ทุกฝ่ายพิจารณานำเสนอผลงานในวารสารวิชาการของ ปขมท. อาจเป็นนวัตกรรม หรือบทความ หรือแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะสะท้อนถึงการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และถือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี


มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 ประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย และเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ทุกฝ่ายกำกับ ติดตาม ให้มีการดำเนินการและรายงานตามแนวทางที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต และจัดทำแนวทางป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(เพิ่มเติม) และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมอบทุกฝ่ายกำกับ ติตตาม ให้มีการดำเนินงานและรายงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ/ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ฝ่ายที่รับผิด่ชอบกำกับ ติดตาม ให้มีการดำเนินงานและรายงานตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 มกราคม 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วัน 31 มกราคม 2565 โดยให้ฝ่ายที่รับผิดชอบกำกับ เร่งรัด ติดตาม ให้การใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2566 - 2570)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง)แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ.ศ. 2566 - 2570 โดยมอบงานแผนงบประมาณและสารสนเทศ ประสานและดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ