ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 3/2565

เมื่อ 25 มีนาคม 2565

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามคำสั่งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ 3/2565 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถีงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 2/2565

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
-
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้ฝ่ายมีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารทำความเข้าใจให้ผู้รับบริการได้ทราบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถสื่อสาร แจ้งปัญหา ที่เข้าถึงได้สะดวก ง่าย และรวดเร็ว
2. ขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส และใช้ระบบอื่นทดแทน แต่มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน และใช้งบประมาณน้อยกว่า
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้เน้นการจัดอบรมเพื่อบริการวิชาการ ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสำนัก โดยอาจใช้ model ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และดำเนินการทั้งในกลุ่มของนักศึกษา และบุคลากร และขอให้เร่งรัดการจัดทำแผนการจัดฝึกอบรมรายเดือน รายปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2. ให้พิจารณาเก็บรวมรวมข้อมูลการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปตอบ KPI ของสำนักได้เกิดประสิทธิผล (พิจารณาร่วมกับสำนักงานเลขานุการ)
3. ขอให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโรงจอดรถหลังใหม่และทางเชื่อมอาคารที่กำลังก่อสร้าง และจัดทำเป็นภาพรวมเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดของสำนัก
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้ประสานงานพัสดุพิจารณาการจัดเก็บครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานของของฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเนื่องจากย้ายห้องทำงานใหม่
2. ให้ชะลอการดำเนินการเปลี่ยนท่อประปาจ่ายน้ำในห้องน้ำ ทั้ง 4 ชั้น เพื่อสำรวจการใช้งานก่อน
3. มอบสำนักงานเลขานุการรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของทุกฝ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในเดือนเมษายน 2565 ต่อไป
4. มอบทุกฝ่ายรายงานผลการประเมินในระบบประเมินที่ฝ่ายรับผิดชอบในการประชุมครั้งถัดไป และมอบสำนักงานเลขานุการประสานฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์นำระบบประเมินความพึงพอใจในเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงระบบได้ง่ายขึ้น
5. นัดประชุมเตรียมการจัดสอบ ก.พ. เช้าวันที่ 8 เมษายน 2565
6. ขอให้เพิ่มเติมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยแยกผลการประเมินตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปตอบ KPI ที่เกี่ยวข้อง


มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินการในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 ประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย โดยให้ทุกฝ่ายมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวและรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย ภายในกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

มติที่ประชุม : รับทราบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565
โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ และผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ตามกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
มอบสำนักงานเลขานุการจัดทำ(ร่าง)กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงในส่วนที่ระเบียบไม่ได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมอบทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ