ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 4/2565

เมื่อ 21 เมษายน 2565

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสำนักวิทยบริการและสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2565

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้พิจารณาเพิ่มจำนวนรายวิชาในระบบ UBU LMS เพื่อให้การใช้งานระบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ขอให้พิจารณา Platform ระบบ Zoom และ Meet โดยขอให้เก็บข้อมูลการใช้งาน เพื่อประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ลงทุนว่าคุ้มค่ากับจำนวนการใช้งานหรือไม่
3. ขอให้นำข้อมูลผลการประเมินการใช้งานแต่ละระบบ มาประกอบการพิจารณาในด้านความคุ้มค่า และสิ่งที่ควรปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้ฝ่ายเตรียมข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2. ขอให้เก็บข้อมูลการใช้งาน Google work space และ Microsoft 365 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบความคุ้มค่าและรองรับกับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
3. ขอให้ตรวจสอบการใช้งานเครือข่าย Eduroam ว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่
4. ขอให้พิจารณาการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงของบริษัทที่เข้ามาเช่าพื้นที่ดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย โดยประสานกับงานพัสดุกลาง ในการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้เช่าปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายต่อไป
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้ฝ่ายมีการดำเนินการตามแผนฝึกอบรมประจำปี และตามแผนพัฒนา Digital literacy ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
2. ขอให้มีรายงานเชิงสถิติการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุนในรายคณะ
3. อาจพิจารณานำ model ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้กับการดำเนินงานของสำนัก
สำนักงานเลขานุการ :
1. มอบสำนักงานฯ ประสานการเดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปภายในเดือนเมษายน 2565 รวมทั้งการจัดหาเสื้อแจ็คเก็ต+เสื้อยืด ก่อนการเดินทางไปสัมมนา
2. มอบสำนักงานฯ จัดทำผลการประเมิน 1/2565 แยกตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
3. มอบสำนักงานฯ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมและซ้อมหนีไฟรวมทั้งแจ้งกำหนดการให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน (ใส่เสื้อโทนสีน้ำเงิน)
4. มอบสำนักงานฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงานและน้ำ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี 2565

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 ประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

มติที่ประชุม : รับทราบรายละเอียดกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ระดับมหาวิทยาลัย
และตัววัดกระบวนการ Leading Indicators และ Lagging Indicators และมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

มติที่ประชุม : รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 20 เมษายน 2565 และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 มีนาคม 2565

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
1) ผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัน 31 มีนาคม 2565 สิ้นไตรมาส 2
2) มอบงานแผนงบประมาณและสารสนเทศรวบรวมเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการด้านสารสนเทศต่อไป
3) มอบฝ่ายที่รับผิดชอบเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 ในเบื้องต้น โดยเสนอแนะให้ปรับเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของ course mapping ของบุคลากรแต่ละประเภท และรวบรวมเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ